Skip to content

Under tingmiddagen lørdag 4. mai ble det delt ut heder og ære til personer som er viktige, og har gjort en strålende jobb, for norsk gym og turn.

Lise Lorentzen Mandal ble tildelt NGTFs fortjenstmedalje i gull for sitt engasjement for gymnastikk- og turnsporten gjennom mange år både nasjonalt og internasjonalt. Videre følger et utdrag fra begrunnelsen:

«Siden 2012 har Lise representert NGTF i FIG Council, og har spilt en viktig rolle i å sette Norge på kartet internasjonalt, samt fremme norsk idretts verdier. Etter 12 år er reglene slik at en ikke kan gjenvelges flere ganger, og Lise går nå ut av Council, men vi er sikre på at hun sitter igjen med gode minne og gode venner fra hele verden.

I forbundet har hun hatt utallige verv og posisjoner, hun har vært ansatt, hun har vært klubbutvikler, hun har sittet i styret som visepresident og hun har vært leder av valgkomiteen i en årrekke. Det er ingenting å si på hennes engasjement for gymnastikk- og turnsporten!»

Lise Lorentzen Mandal

Ann-Mari Steinsland ble tildelt NGTFs fortjenstmedalje i gull. Hennes idrettskarriere strekker seg fra å være Norgesmester og kongepokal-vinner, til å ha representert Norge i både EM, VM og ikke minst OL. Det er viktig å nevne at Ann-Mari sitt hjertebarn har vært utdanning. Hun har vært en viktig bidragsyter i utformingen av trenerløypa, i tillegg til at hun har holdt utallige trenerkurs for krets og forbund. Videre følger et utdrag fra begrunnelsen:

«Svært aktiv, variert og lang idrettskarriere, som i en alder av 78 år enda ikke er over.
En av våre aller beste turnere gjennom tidene, i tillegg har hun vært en meget habil stuper og skøyteløper, med bl.a medalje i NM på skøyter som junior.

Som utøver har hun vært Norgesmester og vunnet Kongepokal, hun har representert Norge i både EM, VM og ikke minst i OL i Mexico i 1968, hvor hun fikk en 12. plass for lag

«I tillegg må det nevnes at Ann-Mari har vært styreleder i forbundets største klubb og lokomotiv i 15 år – Oslo Turnforening. Under hennes ledelse har klubben blitt en av Norges største, fremste og profesjonelle idrettslag, noe forbundet også er svært stolt av

Ann-Mari Steinsland

Titteliten Hagfors Mollatt ble tildelt NIFs hederstegn. Den ble utdelt av Erik Unaas som representant fra idrettsstyret. Titteliten er et perfekt eksempel på Norges Gymnastikk- og Turnforbunds visjon: Livslang glede i gym og turn. Og forbundets beste ambassadør når det gjelder formidling av gymnastikk og turn som helsebringende aktivtet – nå i en alder av 98 år. Vider følger et utdrag fra begrunnelsen:

Titteliten er æresmedlem i Bjart og har fortjenstmedalje i sølv i NGTF.

Hun har vært internasjonal dommer og dømt mange internasjonale konkurranser bl.a EM og hun har vært medlem av gymnastikk-komiteen i NGTF.
Hun er internasjonalt kjent for sine egenskaper som koreograf, og kreativitet innen gym og turn, med vekt på musikk og bevegelse, og har bla blitt invitert til Japan som VIP-gjest for å holde foredrag: «Hvordan holde seg sprek i alderdommen».

I 2023 ble hun nominert til Årets trener i Europa av det europeiske turnforbundet i en alder av 97 år!!

Trening, helse og det sosiale har alltid inspirert henne, gjennom et langt liv. Hun er fortsatt aktiv og trener turngruppa si, Nostalgia, eller bare jentene sine, som hun sier, hver uke.

Erik Unaas og Titteliten Hagfors Mollatt

Harald Wigaard ble tildelt æresmedlemskap i NGTF for sitt engasjement i alle deler av norsk gymnastikk- og turnsport. Både som konkurranseutøver, sitt engasjement i krets og forbund, i Oslo Turnforening og som engasjert leder for veteranene. Videre følger et utdrag fra begrunnelsen:

«Videre var han landslagsutøver og deltok både i nasjonale pokalkonkurranser, nordisk, EM og internasjonale konkurranser. I EM i 1963 ble han nr. 12 i mangekamp og var den beste Vest-Europeer. Han tok også en 4.plass i bøyle. Han har deltatt i 19 internasjonale konkurranser. Under OL i Tokyo i 1964 var han eneste nordmann med individuelle poeng med sin 5.plass i bøylehestfinalen. Det kan nevnes at Kronprins Harald ble nr. 8 i seiling i samme OL, og at de to fikk to dager sammen i Bangkok på veien hjem fra Tokyo.

Etter sine aktive periode som konkurranseutøver i apparatturn, har han deltatt i troppsgymnastikk og vært med på oppvisningstropp Oslo-Mixed Team og Turnveteranene som har representert foreningen på utallige Gymnaestradaer og Golden Age arrangementer.

I 1995 ble konkurransen om Harald pokal satt opp sammen med Unnis pokal. Dette er en årlig konkurranse som Oslo Turnforening arrangerer. Den står fremdeles på terministen og samler både norske og utenlandske deltakere

Harald Wigaard og president Torgeir Røinås.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund gratulerer dere alle sammen!

Forbundstinget 2024 ble avholdt i Fredrikstad 3.-5. mai. Tinget ble innledet med «Åpent forum» fredag 3. mai, før selve tingforhandlingene ble gjennomført 4.-5. mai.  

Lokal arrangør Fredrikstad turnforening stod for en strålende gjennomføring av tinget, og bød blant annet på et fantastisk turnshow fredag kveld. 

Totalt deltok 197 personer på hele eller deler av forbundstinget, enten som delegater, observatører eller gjester. Av disse var 91 delegater med stemmerett i tingforhandlingene. Delegatene representerte 59 klubber, gymnastikk- og turnkretsene og forbundsstyret. 

Her kommer en kort oppsummering av de viktigste sakene og vedtakene.  
Et fullstendig referat vil bli publisert så snart det er godkjent. 

Sak 4 Behandle årsberetninger for 2022 og 2023 (Årbok/Beretning) 

Årsberetninger fra forbundsstyret, komiteer og utvalg ble godkjent som foreslått. 
 

Sak 5 Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper 

Reviderte regnskaper for 2022 og 2023 ble framlagt og gjennomgått med et årsresultat på hhv mnok -2 og mnok 6,1. Regnskapene, samt revisors og kontrollutvalgets beretninger, ble godkjent. 

Sak 6A-1 Lov for NGTF, oppdateringer basert på endringer i NIFs lovnorm 

Det ble orientert om obligatoriske lovendringer som følger av endringer i NIFs lovnorm og som styret plikter å innta i loven. 

Sak 6A-2 Endring i styresammensetning NGTF 

Det forelå forslag fra forbundsstyret om at styret skulle utvides med 1 styremedlem og 1 varamedlem. Begrunnelsen for forslaget var å gjøre styret bedre rustet til å levere på oppgaver og representasjon, samt å redusere sårbarheten ved eventuelle frafall i perioden. 
Forslaget ble vedtatt med 77 mot 14 stemmer. 

 
Sak 6A-3 Opprydding i bestemmelsen om møterett, talerett og forslagsrett på forbundstinget 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller. 

 
Sak 6B-1 Lovforslag fra 8 kretser: Stillingsprosenter org.konsulenter (endring i § 3, nytt 2. ledd) 

Fra Viken og Oslo, Vestland, Rogaland, Trøndelag, Agder, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Nordland Gymnastikk- og Turnkretser var det foreslått å lovfeste administrativ støtte til kretsene gjennom en definert fordelingsnøkkel. 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller med henvisning til sak 6B-4. 

Sak 6B-2 Lovforslag fra Viken og Oslo GTK: Mandatfordeling på tinget (endring i § 12(2) bokstav b) 

Det forelå forslag fra Viken og Oslo Gymnastikk- og turnkrets om å innføre en skala for kretsrepresentasjon med stemmerett for kretsene ved forbundstingene. 

51 delegater stemte mot forslaget, mens 39 stemte for. Forslaget ble dermed ikke vedtatt. 

 
Sak 6B-3 Splittelse av Troms- og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets 

Kretstinget i Troms- og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets hadde vedtatt å fremme forslag om splittelse av kretsen. 
Forbundstinget vedtok med 78 mot 12 stemmer at Troms og Finnmark gjenopprettes som separate gymnastikk- og turnkretser fra 01.01.2025. 

 
Sak 6B-4 Endringer i organisasjonen 

Som en oppfølging av presentasjonen av organisasjonsutvalgets rapport under «Åpent forum» ble følgende forslag vedtatt: 
Forbundsstyret gis i oppdrag å jobbe videre med organisasjonsgjennomgangen i neste tingperiode, med mål om å oppnå en organisasjon som er rustet for fremtiden og som sikrer den nødvendige hjelp, bidrag og støtte til underliggende organisasjonsledd. Lagene, kretsene og andre som det er naturlig å høre i prosessen skal involveres. Eventuelle organisasjonsendringer av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang, jfr. § 2-22 i NIF’s lov, må vedtas på tinget.  

 
Sak 7A Fastsette forbundsavgift 

På bakgrunn av prisutviklingen i samfunnet og behovet for at organisasjonen skal kunne møte framtidens behov og levere på strategiske mål og satsningsområder, hadde forbundsstyret foreslått at forbundsavgiften skulle økes til 230 kr pr medlem. 
Det ble fremmet et alternativt forslag om at kontingenten skulle settes til 130 kr pr medlem for fleridrettslag hvor gymnastikk og turn er et rent breddetilbud for barn mellom 0 – 13 år. 
Dette forslaget falt med 3 mot 87 stemmer, og forbundsstyrets forslag ble dermed vedtatt. 

Sak 7B Fastsette konkurranselisens 

Basert på økningen i forsikringspremie hadde forbundsstyret foreslått at konkurranselisensen skulle økes med 20%. Forslaget ble vedtatt med 65 mot 25 stemmer, og nye priser for konkurranselisens blir dermed: 
Kategori 1 kr 240 
Kategori 2 kr 600 
 

Sak 7C Fastsette trenerlisens 

Basert på økningen i forsikringspremie hadde forbundsstyret foreslått at konkurranselisensen skulle økes med 20%.  
Både fra flere tingdelegater og forbundsstyret ble det påpekt at det er behov for en gjennomgang av strukturen for lisensordningen, blant annet med tanke på om det er fordelaktig med en noe økt differensiering av ordningen. 

Følgende endringsforslag ble fremmet: 
Trenerlisens holdes på dagens nivå. Forbundsstyret gjør en utredning i sammenheng med Organisasjonsutvalgets rapport og dette arbeidet om trenerlisensen bør differansieres for bredde og konkurranse. Samtidig ser styret på om lagene bør pålegges å ha trenerlisens på alle som er instruktører i hall uavhengig om de får betalt eller ikke. Dette fremmes på neste ting så tinget kan bestemme om dette er fornuftig. Målsetningen må være at alle instruktører, uavhengig om de får betalt eller ikke skal være trygge i hallen. 

Forslaget ble vedtatt med 52 mot 38 stemmer, og prisen for trenerlisensen beholdes derfor uforandret i kommende periode. 

Sak 8A Behandle Strategisk plan 2024 – 2028 

Styremedlem Solveig Nygaard la fram forslaget til ny strategiplan, «NGTF vil!». Planen er utarbeidet gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe og en omfattende prosess med innspill og høringer i hele organisasjonen. 

Det ble fremmet to forslag til endringer: 

 • Avsnitt 2, side 9: 
  Organisasjonen er i hovedsak drevet av frivillig innsats. Vi skal legge til rette for den frivillige innsatsen, og sørge for at alle som velger å bidra blir møtt med åpenhet, får meningsfulle oppgaver, og innehar nødvendig kompetanse for å utøve godt organisasjonsarbeid. De frivillige i alle organisasjonsledd skal sikres den nødvendige hjelp, bidrag og støtte fra forbundskontoret i form av rask og god service, administrativ støte, veiledning, rådgivning og tilgjengelighet når aktiviteten krever det. Sammen skal vi bidra til vekst og utvikling av våre kjerneaktiviteter.  
  28 delegater stemte for forslaget, mens 59 stemte mot. Endringsforslaget ble derfor ikke vedtatt. 
   
 • Endring av virksomhetsideen til: 
  «Grunnlaget legges i gym og turn – sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og  
  spennende aktiviteter som skaper mestring»  
  Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 

Sak 8B Behandle budsjett 2025 og 2026 

Forbundsstyrets langtidsbudsjett ble presentert med endring som fulgte av vedtaket i sak 7C angående trenerlisens.  
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 59 mot 25 stemmer, og foreslått budsjett legges dermed til grunn for styrets videre arbeid i perioden. 

Sak 9 Engasjere statsautorisert revisor 

Forbundstinget ga styret fullmakt til å engasjere BDO som revisor for kommende periode. 

Forbundstinget i Fredrikstad, 3.-5. mai nærmer seg! Alle tingdokumentene publiseres digitalt her i denne nyheten. Det vil ikke bli trykket opp tingdokumenter, så vi anbefaler alle å benytte PC/Mac eller nettbrett når vi møtes på forbundstinget i Fredrikstad.

Forbundstinget 2024 skal behandle mange viktige saker og disse er samlet i:

Forbundsting 2024 – Saksdokumenter

Lov for NGTF

Strategisk plan 2024-2028

Årbok og beretninger er lastet opp i flere enkeltfiler siden det er flere digitalt signerte dokumenter. Her er oversikt over alle aktuelle dokumenter:

Årbok og beretninger 2022-2023

Årsregnskap NGTF 2022

Økonomisk årsberetning 2022

Kontrollkomiteens beretning 2022

Revisors beretning 2022

Årsregnskap NGTF 2023

Økonomisk årsberetning 2023

Kontrollkomiteens beretning 2023

Revisors beretning 2023

Protokoll fra forbundstinget 2022

Organisasjonsutvalgets rapport

Forbundsstyret nedsatte 13.03.23 en prosjektgruppe som skulle foreta en organisasjonsgjennomgang med mål om å få på plass en ny, forenklet og mer effektiv organisasjon.

Den endelige sluttrapporten med konklusjoner og anbefalinger ble presentert for forbundsstyret den 10. april 2024. Rapporten finner dere her.

Organisasjonsutvalgets leder, Terje Selnes, vil presentere anbefalingene og konklusjonene under «Åpent forum», 3. mai.

Dette vil kun bli en orientering, og det legges ikke opp til noen ytterligere orientering eller behandling av rapporten under selve tinget.

Det nye styret vil følge opp rapporten i perioden som kommer.Samordnet rapportering
Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon åpnet 1. april.
Det har blitt sendt ut informasjon til alle idrettslag fra Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Samordnet rapportering i KlubbAdmin
Informasjonsbrev for NGTFs klubber og lag for registrering
NIFs informasjonsside for registrering

Rapporteringsfristen for alle idrettslag inkludert turnforeninger/turngrupper,
er søndag 30. april kl. 23:59.

Det er viktig at alle klubber og lag gjør seg kjent med informasjonsbrevet fra NGTF om hva som er viktig å huske på når medlems- og aktivitetstall for gym og turn skal registreres.

Webinar
NGTF vil gjennomføre webinar torsdag 11. april kl. 19:00-20:00 vedr. rapportering og nytt fra NGTF.
For program og påmelding se invitasjon her: Webinar NGTF (arrangement)

NIF vil også gjennomføre webinar for idrettslag, med gjennomgang av registreringen av samordnet rapportering som tema.
Tid: onsdag 10. april – kl. 20:00-21:00.

Lykke til med registreringen!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. NGTF viser dette ved å dele ut hederstegn til de som utmerker seg innen gymnastikk og turn.

Du kan nå nominere til hederstegn.
Nominasjonen må sendes inn via skjemaet innen 1. april

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er Norge Gymnastikk- og Turnforbund sin høyeste utmerkelse. Den kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for NGTF. Tildeling av æresmedlemskap skjer uavhengig av hvilket ledd man har representert, og slik at det er innsatsen man har nedlagt, og det bidraget man har ytt som er avgjørende ved beslutningen om tildeling av æresmedlemskap.

Fortjenestemedalje
Fortjenestemedalje tildeles den som har gjort seg særlig fortjent til en slik utmerkelse med bakgrunn i det arbeidet vedkommende har gjort for NGTF. Fortjenestemedaljene kan tildeles både foreninger og enkeltindivider. Det kan tildeles fortjenestemedalje både i sølv og gull. De nærmere kriteriene for slik tildeling fremkommer nedenfor.

Gull
Fortjenestemedalje i gull tildeles den som har utvist et særlig fortjenestefullt arbeid for NGTF og tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv. Helt unntaksvis kan fortjenestemedaljen i gull også tildeles personer som ikke har mottatt fortjenestemedaljen i sølv.
Kandidaten bør ha vært engasjert i NGTF gjennom lang tid evt. bidratt på en helt ekstraordinær måte. Kandidaten bør fortrinnsvis har bidratt også på forbundsplan uten at dette er en absolutt forutsetning.

Sølv
Fortjenestemedaljen i sølv tildeles den som har gjort en markant og betydningsfull innsats for NGTF. Kandidaten bør ha utøvet sitt virke over tid og fortrinnsvis også ha bidratt på forbundsnivå.

Tildeling
Styret vedtar hvem som skal tildeles æresmedlemskap og fortjenestemedaljer. For å tildeles æresmedlemskap kreves 2/3 flertall i styret. For fortjenestemedalje i sølv og gull kreves simpelt flertall. For det tilfellet at en av styrets medlemmer er innstilt til æresmedlemskap eller fortjenestemedalje er vedkommende inhabil i avstemmingen.
Styret avgjør når og hvor tildelingen skal finne sted. Forbundets diplom deles ut sammen med medaljen eller æresmedlemskapet.

7. juni lanserte norsk idrett Dommerattest for å gi flere muligheten til å lykkes som dommer.

– Dommerattesten skal gi dommere et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrettslag og idrett, sier Stig Magnus Fønhus Grundesen, prosjektleder for Dommerattesten i Norges idrettsforbund.

Dommerattesten er heldigital og tar inntil 20 minutter å gjennomføre. Den inneholder flere temaer knyttet opp mot hvordan du som dommer skal skape trygge rammer i barneidretten, hva slags forventninger som stilles til deg som dommer gjennom ulike refleksjonsøvelser, hva god kommunikasjon og ledelse er og ikke minst fair play.

I dag, den 15. januar, distribuerer Norges Gymnastikk- og Turnforbund fire ferske spørreundersøkelser om fremtiden til Landsturnstevnet (LT). Hensikten er at disse undersøkelsene når hver enkelt krets, klubb, trener og gymnast i hele landet, og de er derfor differensiert på denne måten.

President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen, sier følgende:
«I 2025 skal vi igjen arrangere Landsturnstevne, men som mange allerede er klar over, har det de siste årene vært en utfordring å få gymnastene våre til å delta. Dette arrangementet skal være vårt felles møtested på tvers av landet, grener og aldersgrupper – der hele turnfamilien skal møtes på familietreff. Vi trenger deres hjelp til å forstå årsakene til dette, og hvordan vi sammen kan snu denne trenden. Hvordan kan vi øke deltakelsen på dette arrangementet og gi deltakerne de fantastiske opplevelsene og minnene vi vet at de kan få?

Vi har forsøkt å gjøre noen tilpasninger for å følge med i tiden og innspillene vi har mottatt underveis, inkludert å redusere varigheten av arrangementet, tilby flere aktiviteter for de som ønsker det, og åpne for deltakelse også for ungdommen.

Vi går nå bredt ut for å samle inn så mye informasjon som mulig fra de ulike leddene vår organisasjon, slik at vi forhåpentligvis kan klare å snu trenden med deltakerantallet og dermed spre gleden ved gymnastikk og turn til enda flere! Alternativet er å vurdere avviklingen av denne lange og verdifulle tradisjonen, og det tror vi at ingen av oss ønsker.»

Hver krets, klubb, trener og gymnast oppfordres nå til å besvare den mottatte spørreundersøkelsen innen fristen, som er satt til søndag 04. februar. Undersøkelsene er sendt ut via e-post!

Svarer du på spørreundersøkelsen for din klubb, eller som trener og/eller gymnast, er du automatisk med i trekningen av et gavekort på overnatting og frokost på et av Norges Thon Hotels. Lykke til!

Vi håper inderlig at klubbene bidrar til å videresende spørreundersøkelsene til sine trenere og gymnaster, slik at vi når ut til alle!
Dersom du som trener og/eller gymnast ikke har mottatt en spørreundersøkelse, oppfordres du til å ta kontakt med din klubb for å etterlyse den!

Hva er Landsturnstevnet?
Landsturnstevnet er et breddearrangement åpent for alle medlemmer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, uavhengig av gren, for deltakere fra 13 år og eldre. Dette omfattende arrangementet finner sted hvert fjerde år og gir en unik mulighet for gymnaster fra hele landet å samles.

Under Landsturnstevnet kan deltakere glede seg til en rekke oppvisninger, inkludert fellestropp, kretstropper, oppvisningstropper, NKGV (Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner), NTV (Norges Turn Veteraner), og Lær på Stedet. I tillegg blir Gym for Life Norge arrangert som en del av dette arrangementet.

Arrangør har også muligheten til å søke om å arrangere NM i en eller flere konkurransegrener. Deltakerne kan engasjere seg i workshops tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivåer, noe som gir en lærerik og utfordrende opplevelse.

Landsturnstevnet byr også på en rekke sosiale arrangementer og sammenkomster, inkludert åpnings- og avslutningsseremonier samt en storslått LT-galla. Arrangementet strekker seg over fire dager, fra torsdag til søndag, og finner sted sent i juni.

For et glimt av atmosfæren og opplevelsene fra Landsturnstevnet 2022, kan du se aftermovien HER.

Har du spørsmål til spørreundersøkelsen eller generelt om Landsturnstevnet, kan de rettes til nicolai.jacobsen@gymogturn.no.

Et skremmende tilbakeblikk
Året er 2020. Vi står, uten noen som helst forutsetninger, ovenfor et av våre største utfordringer til lands siden krigstid – pandemi. Hall etter hall stenges, og aktiviteten i landet vårt avlyses – både inne og ute. Hverdagen snus opp ned og vi er nødt til å tilpasse oss et liv uten sosial nærhet og samhandling – selve byggesteinene til idrett og aktivitet, sett bort ifra det å være i bevegelse. Formålet med denne innledning er ikke å bringe tilbake vonde minner, snarere tvert imot. Vi bør stadig tillate oss å huske på denne tiden som en periode hvor vi virkelig ble satt på prøve, hva gjelder det å tilpasse oss i hverdagen, men også innenfor idrett og aktivitet. På sett og vis er vi jo kommet mye sterkere tilbake, og vi kan fryde oss over en idrett som igjen blomstrer i det ganske land – med ny inspirasjon og et ønske om å være i aktivitet sammen!

Med dette bakteppet er det ikke til å legge under en stein at idretten fikk seg en støkk, men at vi igjen er på nivå med hvordan tiden var før pandemien – nå med en enda større takknemlighet til gymnastikk- og turnidretten som vi alle er så glad i.

Et allsidig forbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund er i seg selv en stor paraply som dekker flere grener og avdelinger fra ende til annen. Vi har spisset kompetanse innenfor de ulike konkurransegrenene; turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, gymnastikkhjul og paraturn. Man kan henvende seg til vår egen kompetanseavdeling om man ønsker å ta trenerutdanning, eller rett og slett mangler et sikringskurs. Trenger, eller ønsker klubben nytt utstyr, eller har en visjon om ny hall, har vi svarene du leter etter. For ikke å snakke om breddeaktiviteten, hvor nærmere 90% av medlemsmassen til hele forbundet ligger, og som enhver klubb har bygd seg opp på. «Livslang glede i gym og turn» er vi stolte av å kalle vår visjon, hvilket vi stadig forsøker å tilstrebe. Ønsker du å begynne med turn, har vi alltid et tilbud til deg – uansett alder!

Breddeaktivitetens store år
Året 2024 vil på mange måter være et av de største årene på lenge for breddeaktiviteten. Det er ikke til å legge under en stein at vi er utrolig stolte av å skulle arrangere EUROGYM og European Gym for Life Challenge i Bodø til sommeren, med nærmere 1000 norske deltakere. For mange vil dette, uten å overdrive, være noe man opplever én gang i livet, at et av Europas største breddearrangementer skal arrangeres i Norge og i Bodø. LOC (arrangementskomité) ønsker å presisere at det er mulig å melde på flere deltakere eller grupper helt frem til 31. januar – ikke gå glipp av dette!

Direkte knyttet til EUROGYM 2024, ser vi etter hvert slutten på det svært vellykkede ungdomsprosjektet «Unge Ledere», et samarbeid mellom NGTF, NGTFs kretser og NIF. Prosjektet har hatt som mål om å øke andelen unge med lederutdanning, engasjement og arrangementserfaring, der ungdommen tilegner seg kunnskap de kan ta med seg videre i både yrkeskarriere og i ulike verv innenfor idretten. Til tross for at selve generalprøven venter i Bodø til sommeren, kan vi allerede si at vi er utrolig stolte over den innsatsen og engasjementet de unge lederne har vist. Dette bidrar til å utvikle organisasjonen ytterligere på alle nivåer, og de kommer til å være store bidragsytere for turnidretten i mange år fremover!

Parkour vokser i en enorm fart i landet vårt, og vi ser en stadig økende interesse for klubbesøk, samlinger eller introkurs hos flere klubber. Vi er stolte av at vi i løpet av høsten 2024 skal introdusere Parkour 1 som etterutdanningskurs etter godkjent Trener 1-kurs. Ønsker klubben din å søke om klubbesøk i Parkour og tricking (helgesamling), ta kontakt med oss! Ta også en titt på Parkours terminliste for å holde deg oppdatert.

Med et fantastisk Special Olympics i 2023 å se tilbake på, er igjen våre parautøvere klare for å gripe nye og spennende utfordringer i VM for Downs syndrom, 2024 Trisome Games i Antalya, Tyrkia. Videre skal det arrangeres både samlinger og paraturnfester her til lands i løpet av året. Dette finner du i terminlisten til paraturn. Vi leter også etter teknisk arrangør til ParaGym Challenge 2024 – den årlige nasjonale paraturnkonkurransen. Les kriterier for søknad her og ta kontakt om det kan være interessant for din klubb å arrangere!

Nytt i 2023 avholdt NGTF breddehelg med stor suksess. Dette er et helgeseminar dedikert for personer som er ansvarlige for breddeaktiviteter i de respektive kretsene. I september 2024 gjentas suksessen, og vi håper enda flere deltar. Om ikke kretsen allerede har noen dedikerte personer innen breddeaktivitet, oppfordrer vi å utnevne noen. Som gymnast, trener og klubb, er dette en gyllen arena for å fronte saker til din krets som du mener bør tas opp, og som bidrar til at breddeaktiviteten kontinuerlig er i utvikling.

Når det gjelder utvikling – i mai 2024 er det igjen duket for Forbundsting. Her vedtas saker av betydning for idretten vår – lagene, kretsene og forbundet. Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte med minst én representant på tinget. Her kan du finne både innkalling og påmelding til Forbundstinget 2024.

Idrett i alle aldre
Det er viktig å huske på at man ikke trenger å være barn eller ungdom for å utøve gymnastikk og turn. Voksne og eldre er også en stor del av vår medlemsmasse, og vi ønsker å presisere at vi har et tilbud for ALLE! Oppvisningsgymnastikk er et bredt felt innenfor gymnastikk og turn, og er veldig populært i NGTF i alle aldre. Det er store og lange tradisjoner i å delta på storslåtte internasjonale arrangementer som Gymnaestrada, Gym for Life Challenge og Golden Age Festival, samt nasjonale arrangement som Landsturnstevnet og kretsturnstevner. Våre veteraner fra Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) og Norges Turn Veteraner (NTV) er stort sett å se ved disse arrangementene. Dette er gymnaster fra 40 år og oppover, og de ønsker stadig større medlemsmasse!

Enten det gjelder barn, ungdom, voksne eller eldre har vi aktivitetskonsepter som skal treffe alle aldre og nivåer. GymX, Gymlek, Idrettens grunnstige og Salto er konsepter som stadig er i utvikling, og som skal gjøre at vi som forbund kan etterleve vår visjon – «Livslang glede i gym og turn». Det er aldri for tidlig eller sent å begynne, det handler om at det skal være gøy!

Med dette ønsker vi dere alle et strålende nytt år, fylt med idrett og glede! Må det kommende året bringe dere fantastiske opplevelser!

Brenner du inne med spørsmål, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt med oss!
E-post: bredde@gymgogturn.no
Er du usikker på om spørsmålet ditt gjelder breddeaktivitet eller ikke, så hjelper vi deg uansett med å komme i kontakt med riktig avdeling!

Da går snart 2023 inn i historiebøkene. Som alltid har det vært masse spennende som har skjedd i NGTF gjennom året.

Det er godt å konstatere at medlemsveksten etter pandemien fortsetter. Ved siste idrettsregistrering (2022) passerte vi 100.000 medlemmer og er nå drøyt 102.000 medlemmer. Av de store forbundet er det NGTF som øker mest og det er svært gledelig.

Samtidig ser vi en økt utfordring med familier som ikke har råd til å la barna delta på idrettsaktiviteter. Enkelte jeg har snakket med må velge hvem av barna som evt. gis muligheten til deltakelse da det er dette økonomien tillater. Slik kan vi ikke ha det. Alle som ønsker, bør få muligheten til å delta i idretten. Våre turnforeninger tilbyr en unik arena for å gi alle barn og unge trygge rammer for mestring, sosialisering og gode opplevelser. Dette er noe alle trenger og kanskje særlig de som av ulike grunner har utfordringer på andre arenaer.

Etter min oppfatning må myndighetene i langt større grad anerkjenne betydningen av idretten og bidra med de midlene som er nødvendig for at alle skal kunne være med. Den politiske ledelsen kan ikke forvente at det er allerede hardt økonomisk pressede idrettslag som skal ta regninga slik at økonomiske barrierer fjernes. Våre lag tar allerede i dag en altfor stor del regninga og det er en grense for hvor mye sitronen kan skvises.

Under årets idrettsting fremmet Gym og turn et forslag om at også de yngste skal omfattes av tilskuddsordningene i norsk idrett. Ingen forbund har så mange barn under 6 år som det vi har, og ingen er bedre til å ivareta disse enn våre turnforeninger. Vi fikk ikke nok stemmer denne gangen, men vi fortsetter kampen på alle de arenaer der det er mulig.

Som alltid har det vært en glede å få være til stede på mange av de arenaer hvor våre utøvere er representert. Årets høydepunkt for meg var Special Olympics i Berlin. NGTF representerte med 7 fantastiske utøvere innen rytmisk gymnastikk, turn kvinner og turn menn. Jeg har knapt vært så stolt noen gang som det jeg var både i og utenfor arenaene i Berlin. Rent sportslig er det bare å ta av seg hatten. Under mesterskapet tok vi 12 av 16 norske gullmedaljer! I tillegg fikk jeg være sammen med gjengen både på den norske ambassaden i Berlin og under en fantastisk delegasjonsmiddag i Berlin sentrum. Tusen takk både til utøvere, trenere og støtteapparat, dere ga meg og alle som fulgte dere minner jeg vil ha med meg så lenge jeg lever.

Det har vært mange høydepunkter i året som er gått. Under Gymnastradaen i Amsterdam var vi representert med mange flotte tropper og våre utenlandske venner lot seg imponere av det våre utøvere presterte. Tilbakemeldingene bekrefter at det nedlegges et imponerende arbeid i mange turnforeninger i det ganske land.

Jeg må også få lov til å trekke frem årets ALT konferanse der det var rekorddeltakelse med over 200 deltakere. Spesielt hyggelig var det å ha 98 år gamle Titteliten til bords under banketten der hun fikk overrakt fortjenestemedaljen i sølv. Titteliten er et levende eksempel på livslang glede i gym og turn og var også en av kandidatene til årets trener i European Gymnastics.

Det er mye annet jeg også kunne fremhevet fra året som er gått. Det er stor aktivitet i forbundet vårt både hva gjelder arrangementer, utdanning og kurs. Spesielt spennende har det vært å bli kjent med noen av deltakerne på «unge ledere» Her er det en motivert og kunnskapsrik gjeng som blant annet bidrar aktivt inn i planleggingen og organiseringen av neste års høydepunkt, Eurogym i Bodø. Jeg håper virkelig at mange av disse flotte ungdommene tar viktige verv i klubber, krets og forbund, da går vi en lysende tid i møte.

Alle har sikkert fått med seg at NGTF står som arrangør for vårt største internasjonale arrangement noensinne i Bodø som er europeisk kulturhovedstad neste år. Vi håper på stor norsk deltakelse og at alle som har muligheten legger turen dit neste år. Dette kommer til å bli et minne for livet.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år. Tusen takk til alle dere som bidrar til at flest mulig får ta del i det fantastiske felleskapet som gym og turn tilbyr!

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 3. april 2024.

Meld deg på her:

Årets forbundsting arrangeres av Fredrikstad Turnforening på Scandic City Fredrikstad.

Program

Tradisjonen tro starter vi allerede fredag med åpent forum kl. 15.00 – 18.00. Viktige temaer vil være:

 • – Inkludering v/ Trond «Kurte» Andreassen
 • – Forsikring og lisenser
 • – Hvordan beholde ungdom lenger i gymnastikk og turn? v/Fredrikstad Turnforening

I tillegg vil det bli «walk and talk» med besøk til den unike turnhallen i Fredrikstad fra 1899 samt mulighet til å se «Gamlebyen» med historie tilbake til 1700-tallet.

Kveldsshow

Fredrikstad Turnforening har flotte akrobatikktropper på høyt nivå, og vi vil få gleden av å se noen av disse troppene i aksjon på fredag kveld!

Fredrikstad Turnforening i aksjon under juleshowet 2023. Foto: Jonas Fjeld.

Selve tinget med de ordinære tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00 og fortsetter fram til lunsj på søndag.

Tingsaker

I tillegg til alle saker som behandles og vedtas på et forbundsting, vil ny strategisk plan som skal peke ut retningen for 2024-2028, stå sentralt. Vi håper flest mulig blir med oss i dette viktige arbeidet og er med på å påvirke gymnastikk og turns framtid. 

Deltagelse

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å delta med minst 1 og maks 3 delegater. I tillegg kan alle klubber og turngrupper delta med så mange observatører de ønsker. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer i det enkelte lag/gruppe.

Siste frist for påmelding er 3. april 2024.

Påmeldingen er å anse som bindende.

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget, er 5. april 2024. 
Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2024»

Spørsmål til arrangementet og forhold omkring overnatting rettes til Fredrikstad Turnforening på e-post sportsligleder@fredrikstadturn.no

Øvrige spørsmål knyttet til Forbundstinget, slik som tingsaker m.m. sendes til gymogturn@gymogturn.no