Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Fra 1. januar 2017 ble det inngått en avtale mellom NGTF og Gjensidige Forsikring. Denne avtalen gjelder grunnforsikring, samt utvidet forsikring for konkurranseutøvere og trenere.

Idrettsforsikring for barn under 13 år

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder all norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015).

Idrettsforsikring for utøvere over 13 år

Fra og med det året du som medlem fyller 13 år og til og med det året du fyller 75 år er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1. januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige. Skader som har skjedd før 1. januar 2017 skal meldes til vårt tidligere forsikringsselskap Protector.

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra møter.

Konkurranselisens – utvidet forsikring

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å  få operasjon på privat klinikk for inntil 40.000 kroner (med en egenandel på 1.000 kroner).

Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar. Videre er et eventuelt overskudd øremerket konkurranseaktivitet innen grenene våre.

Fra og med 1/1-2017 er prisene:

Kategori 1: 200 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: 500 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Utøvere som deltar på oppvisninger og salto-konsepter trenger ikke løse konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Kontroll av gyldig konkurranselisens

Det blir kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Arrangør får da beskjed fra NGTF om å sende liste over påmeldte senest en uke før konkurransen. Listen sjekkes og det sendes en oversikt tilbake over de som mangler konkurranselisens.

Arrangør informerer på trener-/lagledermøtet hvem som mangler konkurranselisens, og gir beskjed at de det gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er i orden.

Utøvere som har betalt samme dag eller 1-2 dager i forkant av konkurransen bes fremvise kvittering for å strykes fra kontrollørens liste.

Opprette konkurranselisens

Klubben har ansvar for at utøvere har gyldig konkurrranselisens før påmelding til konkurranser.

Fra juni 2020 skal registrering av konkurranselisens gjøres av klubben, i Norges Idrettsforbunds medlemssystem SportsAdmin.

Når registreringen er gjort, sendes fakturaen til utøvers mailadresse umiddelbart. Det er viktig at mailadressen er riktig!  

Som registrert i idrettens database, kan faktura hentes i MinIdrett av den enkelte selv ved å gå inn på lisens i menyen. Det er viktig ved betaling via nettbank at KID nummeret brukes.

I MinIdrett er det også mulig å gjøre betalingen med bankkort eller Vipps dersom klubben har åpnet for det. Da legger du lisensen i handlekurven og betaler derfra.

Trenerlisens og yrkesskadeforsikring
Trenerlisens med yrkesskadeforsikring

Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden.

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Yrkesskadeforsikringen er pålagt etter norsk lov for alle som er i et arbeidsforhold. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet.

I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Den utvidede forsikringen gir bl.a mulighet for refusjon for utgifter til operasjon på privat klinikk for inntil 40.000 kroner (med en egenandel på 1.000 kroner).

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 1. september til og med 31. august året etter, og må aktivt fornyes hvert år.

Det er klubben/laget som registrerer trenerlisensene og det er lurt å gjøre dette i forkant av høstsesongen. Kommer det til trenere i løpet av året kan disse registreres når de er aktuelle som trenere. Trenerlisensen er personlig, men faktura sendes klubben, som også har ansvar for å betale denne.

Trenerlisensen koster 400 kroner per trener.

Trenere med betalt lisens får redusert pris på trenerkurs i regi av NGTF.

Trenere som er i et arbeidsforhold i flere klubber

Yrkesskadeforsikringen følger et arbeidsforhold, derfor må en trener som er i et arbeidsforhold i mer enn en klubb tilknyttet NGTF, ha yrkesskadeforsikring i alle de aktuelle klubbene.

Trenerlisensensens øvrige forsikringer følger derimot treneren. Dette betyr at en trener som er engasjert hos flere kun trenger full trenerlisens i en av klubbene/lagene. De aktuelle klubbene/lagene må bli enige om hvem som registrerer med full trenerlisens.

De andre som kun skal betale yrkesskadeforsikring, må sende mail til gymogturn@gymogturn.no og be om faktura på dette. Prisen er 150 kroner.

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg. «Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen. Den andre klubben må sende mail til gymogturn@gymogturn.no.

Ansvarsforsikring

NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

Kriminalitetsforsikring

NGTF har tegnet kollektiv kriminalitetsforsikring for alle lag/grupper/kretser som er medlem i NGTF.

I henhold til NIFs reglement kreves det at alle bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap og at alle klubber skal ha en underslagsforsikring.

Hva dekker forsikringen ikke

Forsikringen er en ulykkesskadeforsikring, ikke en reiseforsikring.

Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.

Forsikringen for klubber/grupper dekker ikke apparater og annet inventar ved brann, vann, tyveri etc. Slik forsikring kan tegnes i Gjensidige eller et annet forsikringsselskap.