Skip to content
NGTF

Kurs og utdanning

Trenerutdanning

Å være trener er å være leder. NGTF ønsker at treneren skal basere sitt trenerskap ved relasjonsfremmende adferd. Treneren skal ha et coachende læringssyn for å skape et potensial for vekst, utvikling og læring av hele mennesket og utøvergruppen de er en del av.

Treneren i NGTF spiller derfor en sentral rolle med tanke på å skape positive opplevelser og varig aktivitetsglede for alle våre medlemmer. Det skal være gøy å være på trening i NGTF med kompetente trenere tilpasset utøvers nivå.

Trenerløypa

Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok i 2011 et felles rammeverk med fellesidrettslige retningslinjer og kompetansekrav for trenerutdanningen i alle særforbund i norsk idrett. Hovedmålet er en «trenerutdanning som skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere». I praksis betyr dette en moderne og bedre strukturert trenerutdannelse som gjenspeiler dagens trenervirke.

Om Trenerløypa

Trenerløypa gir alle trenere muligheten til å utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivået og i det tempoet de selv ønsker. Trenerløypa er tilgjengelig og fleksibel, noe som gjør at enhver trener har personlig frihet til å forme sin egen trenerutvikling. Trenerutdanning er en investering i fremtiden – flere trenere med høyere kompetanse sikrer en idrett i stadig utvikling med vekst på alle nivåer, for topp og bredde, gammel og ung, i nord og sør.

Trenerløypa består av fire ulike nivåer med mulighet for både vertikale og horisontale utviklingsløp. På hvert av de fire nivåene er det grunnkurs. De fire grunnkursene (Trener 1, Trener 2, Trener 3 og Trener 4) bygger på hverandre og gir mulighet for vertikal utvikling innenfor Trenerløypa.

På hvert enkelt nivå vil det ligge et ubegrenset antall etterutdanningskurs (EtU). Etterutdanningskursene er kortere og mer spesifikke enn grunnkursene, og tilbyr dybdekunnskap innen valgte temaer. Gjennom etterutdanningskursene er hver enkelt trener sikret et mangfold av valgmuligheter til horisontal videreutvikling.

Trener 1

Trener 1-kurset er første steg i Trenerløypa. Kurset gir en god innføring for både ferske og erfarne trenere, og er åpent for alle.

Fokuset er på trenerrollen og de viktigste grunnelementene i gymnastikk og turn, uavhengig av gren og aktivitet. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne vil tilegne seg verdifull kunnskap og kompetanse som kan tas med direkte inn i arbeidet som trener.

Trener 1-kurset er på 45 timer, hvorav 34 timer arrangeres over to kurshelger, og elleve timer er fordelt på fem e-kurs. Det er gymnastikk- og turnkretsene i samarbeid med kompetanseavdelingen i NGTF som arrangerer Trener 1-kurset. Ta kontakt med kompetanseavdelingen hvis du er interessert i å ta kurset, eller hvis din klubb ønsker å være teknisk arrangør.

En viktig del av Trenerløypa er praksiskravet. På Trener 1 må hver kursdeltaker loggføre, og få godkjent, 45 timer med praksis for å bli sertifisert.

Å planlegge og evaluere er også en viktig del av jobben som trener. Hver kursdeltaker skal derfor lage, gjennomføre og sende inn en øktplan sammen med praksisskjema i etterkant som en del av vurderingen på kurset.

Trener 2

Trener 2 er et trenerkurs som dekker et bredt spekter av fagområder, med mål om at treneren skal utvikle en helhetlig forståelse av treningsprosessen og være beredt til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Fokus på Trener 2 er deltagelse og utvikling, mens prestasjon og toppidrett kommer i Trener 3 og 4. Trener 2 gymnastikk og turn skal blant annet gi kursdeltakeren:

 • Mer kunnskap om grunnleggende tekniske ferdigheter i gymnastikk og turn, deriblant funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett og idrettsgren/disiplin.
 • Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske ferdigheter for (egne) utøvere på videregående nivå, i et utviklings- og prosessorientert miljø.
 • Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv, og tilpasse trening til utøvere med ulike forutsetninger og behov.

Totalt timetall for Trenerløypa er definert av NIF, og er anbefalt minimum. NGTF kan velge å legge til flere timer ved behov.

Trener 2 gymnastikk og turn er på totalt 75 timer, og deles inn i to ulike deler:

 • Trener 2 basis, 32 timer med felles emner for alle grener
 • Trener 2 fordypning, med minimum 43 timer fordypning innen grenspesifikke emner. Hver enkelt gren kan velge å legge til relevant fordypning utover minimumskravet.

I tillegg skal man i løpet av hele Trener 2-løpet levere en mappeoppgave som inkluderer en øktplan, en periodeplan og dokumentasjon på 75 timer praksis med egne utøvere.

Trener 2 basis

Basiskurset på Trener 2 skal danne det faglige grunnlaget for fordypning i de ulike grenene/ aktivitetene, og inneholder derfor mer teori og et høyere refleksjonsnivå enn Trener 1, som i stor grad er rettet direkte mot praktisk trenerarbeid. Kurset er felles for alle grener/ aktiviteter, og omhandler trening av alle aldersgrupper innen NGTF. Det legges opp til undervisning i teorirom og/eller i hall.

Basiskurset består av fire e-kurs, en kurshelg, samt oppstart på mappeoppgave, og 

inneholder følgende emner:

 • Organisasjon
 • Trenerrollen
 • Treningsplanlegging
 • Treningslære/ aldersrelatert trening
 • Ren utøver/ Antidoping
 • Idrettsernæring og spiseforstyrrelser/ Sunn idrett
 • Teknikk og bevegelse
 • Trygg på trening

Alle kursdeltakere på Trener 2 må fullføre basiskurset før de kan velge et av fordypningskursene. 

Trener 2 fordypning

Grenspesifikke Trener 2 fordypningskurs er for tiden under utvikling. Trener 2-deltakerne skal etter hvert få fordype seg innen et (eller flere) av følgende grenspesifikke kurs:

 • Turn kvinner
 • Turn menn
 • Rytmisk gymnastikk
 • Troppsgymnastikk
 • Gymnastikkhjul
 • Gymnastikk (bredde)
Krav til deltakerne

Trenere som ønsker å delta på Trener 2 må på forhånd ha godkjent Trener 1-kompetanse.

Mer informasjon om hvordan man søker om å få Trener 1-kompetanse godkjent på bakgrunn av relevant kompetanse ligger under «Godkjenne kompetanse». 

Etterutdanning

Hvis du ønsker kan du etter fullført trener 1 ta etterutdanningkurs i idrettens grunnstige 1 og salto.

Idrettens grunnstige 1

Kurset er delt i to kurs à fire timer. Første del (A) tar for seg trinn 1-5 mens andre del (B) tar for seg trinn 6-10 i Idrettens grunnstige 1. Begge delene er både teoretisk og praktisk rettet. Del A må være fullført før deltagelse på del B. Temaer som differensiering, godkjenningssystemet, motivasjon og mestring vil ha et spesielt fokus. 

Salto

Salto er spesielt rettet mot trening for utøvere i ungdomsalderen og deltakerne på kurset skal ha kunnskap om trenerrollen og treningsledelse for ungdommer, slik at utøverne finner treningene inspirerende og motiverende. Med utgangspunkt i Salto-boka er det laget tre ulike fire-timers kurs.

Salto – grunnleggende akrobatikk

Kurset gir en innføring i hvordan en trener kan undervise grunnleggende akrobatikk. Fokus er på gymnastenes forutsetninger, ferdighetstrening, systematisk jobbing med akrobatikkøvelser og hvordan akrobatikkøvelser settes sammen til musikk.

Salto – konkurransen

Kurset tar for seg salto-konkurransen som skal være en lavterskelkonkurranse med tanke på deltakelse og organisering. Kurset vil innledningsvis gi en teoretisk gjennomgang av salto-reglementet. Videre vil kurset gi deltakerne praktisk erfaring fra gjennomføringen av en salto-konkurranse fra start til slutt.

Salto – aktivitetsbank

Kurset vil gå igjennom Salto-heftet og øvelser som er inkludert der. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om sikring og mottak generelt, og trampettsikring spesielt. De skal kunne planlegge og lede treninger slik at det blir god variasjon og høyt aktivitetsnivå.

Enkeltstående kurs

NGTF har kurs også utenfor trenerløypa. Disse kursene krever ingen formell kompetanse.

Gymlek

Kurset er en fire-timers innføring i gymlek-konseptet, som er trening skreddersydd for barn i alderen 2-5 år. Kurset foregår i sal hvor teori og praksis flettes inn gjennom hele kurset.

Medtrenerkurs

NGTF har et eget medtrener-kurs for de som er nye i trenerrollen. Målgruppen er ferske trenere og foreldre (eller andre) som fungerer som medtrenere. Nedre anbefalte alder er 13 år. Målet med kurset er å gi deltakerne tips og ideer til treningstimer, og gjøre dem i stand til å veilede barn opp til 12 år. Kurset er på seks timer og gir en innføring i breddekonseptene gymlek og idrettens grunnstige. Medtrener-kurset ligger utenfor trenerløypa, og det er derfor ikke krav om trener 1-sertifisering for å kunne delta.

Det er gymnastikk- og turnkretsene som arrangerer medtrener-kurset. Hvis du, eller din klubb, ønsker mer informasjon om kurset så ta kontakt med kompetanseavdelingen i NGTF.

Grunnkurs trampett

Kurset er under utvikling.

Sikringskurs trampett

Sikkerheten til utøverne våre er noe alle må ta på alvor. Det er uforsvarlig å bruke trampett og trampoline uten at utøverne sikres av trenere som har fullført forbundets sertifiserte sikringskurs. NGTF tilbyr sikringskurs for både trampett og trampoline.

Det er to sikringskurs i trampett:

 • sikringskurs 1 trampett (8 timer)
 • sikringskurs 2 trampett (16 timer)

Teknisk komité troppsgymnastikk har ansvaret for kursinnhold og autorisasjon av kurslærere for sikringskursene.

Er du interessert i å delta på et sikringskurs i trampett, ta kontakt med kompetanseavdelingen i NGTF.

Sikringskurs tumbling

Informasjon kommer

Sikringskurs tumbling (8 timer)

Sikringskurs trampoline

NGTF tar sikkerheten til våre gymnaster på alvor, og forventer selvsagt at alle klubber og trenere gjør det samme. Vi ser det som uforsvarlig å bruke utstyr som trampoline uten kvalifiserte trenere. Alle gymnaster har krav på instruksjon av trenere som har fullført forbundets sertifiserte sikringskurs ved denne type aktivitet.

NGTFs trampolineutdanning ble revidert og satt i system i 2009, med utgangspunkt i tilsvarende kurs fra blant annet Sverige, Danmark og Storbritannia, og i samarbeid med erfarne kurslærere i trampoline. I 2013 ble kurset igjen modifisert og konkurransedelen av kurset ble tatt ut. Dette fordi det per juni 2013 ikke lenger arrangeres konkurranser i trampoline i Norge. Sikringskurs 1 trampoline og sikringskurs 2 trampoline ble oppdelt i hver sin A- og B-del, og alle kjøres separat:

 • Sikringskurs 1 trampoline, del A – Generell trampolinesikring til og med salto uten skru
 • Sikringskurs 1 trampoline, del B – Rettes mot konkurranser i trampoline, med fokus på konkurransereglement
 • Sikringskurs 2 trampoline, del A – Gjennomgår i korte trekk enkle saltoer med skru, forover og bakover
 • Sikringskurs 2 trampoline, del B – Gjennomgår i korte trekk doble saltoer, både forover og bakover

Sikringskursene gjennomgår per i dag kun aktivitet som foregår oppå trampolinen, og ikke bevegelser som gjøres ut av trampolinen. For å kunne bruke trampoline til aktiviteter med bevegelsesbane ut av trampolinen, kreves det per i dag at man har både sikringskurs i trampoline og i trampett på relevant nivå for den aktiviteten som skal gjennomføres. Dette gjelder uavhengig om det er sammenleggbar trampoline, eller trampoline nedfelt i gulv.

GymX instruktørkurs

GymX-utdanningen er en kort, men relevant utdanning som gir kompetanse som er målrettet mot aktiviteter for voksne på lik linje med private aktører.

Vi tilbyr utdanning i en rekke treningsformer; aerobic, step, seniortrening, yoga, styrke, BOUNCE, turn, etc.

Godkjenning av kompetanse

Alle trenere som mener de har kompetanse til å dekke kompetansemålene i trener 1 eller trener 2, kan sende inn dokumentasjon på sin trenerkompetanse eller annen formell kompetanse til NGTF.

Hvem kan søke?

 • Alle personer som ikke har en godkjent trener 1 eller trener 2 i trenerløypa, men har annen relevant trenerutdanning eller annen formell utdanning
 • Om du har høyere trenerutdanning fra utlandet
 • Har du tidligere gjennomført «gammel» trener 1 eller trener 2 i NGTF skal du sende inn dine papirer for å få de registrert i idrettens systemer. 

Har du tatt din utdannelse, og har vitnemål på et ikke skandinavisk eller engelsk språk, må du få din utdannelse godkjent via NOKUT før de sendes til NGTF.

Søknader mottas og behandles fortløpende.

Vi minner om at alle organisasjoner er sårbare for datatyverier. I denne prosessen er du likevel nødt til å sende inn sensitivt innhold. Vi vil derfor, i henhold til gjeldende personvernregler (GDPR), oppfordre alle til å sende hele e-posten kryptert. Dokumentene vil bli lagret hos NGTF i prosessperioden og makulert etter gjeldende regler i etterkant. E-post vil bli besvart uten vedlagte dokumenter.

Hvor finner du kursene

Alle NGTFs trenerkurs er tilgjengelige i MinIdrett for påmelding. Noen av emnene på kursene kjøres som e-kurs og kan tas uavhengig av om du deltar på et kurs eller ikke. Kursene ligger også søkbare i NGTFs kalender.

Teknisk arrangør
Retningslinjer for teknisk arrangør

Under utarbeidelse.

Har klubben behov for retningslinjer nå, kontakt kompetanseavdelingen i NGTF.

Ønsker klubben å være teknisk arrangør?

Ønsker klubben å være teknisk arrangør på et av våre kurs, fyll ut skjema under. Det er ingen binding ved å fylle ut skjema, men klubben vil kanskje bli kontaktet hvis det er behov for kurs i området. 

I menyvalgene under kan du se hvilke krav som stilles til hall, utstyr og visningsgymnaster for å kunne avholde kurs. Kravene til kursene på Trener 2 nivå er ikke fastsatt.

Krav til hall og apparater/utstyr til kursene

Trykk på det enkelte kurs for å finne aktuelle krav.

Medtrenerkurs

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde 

 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Baller
 • Kasse
 • 10 matter/ matterull/ tumbling
 • 2 tjukkaser
 • Springbrett
 • Trampett
 • 4 benker
Gymlek

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde

 • Projektor og lerret i hallen
 • Benker
 • Springbrett
 • Bom eller takbom
 • Kasse
 • Tjukkaser
 • Ringer og tau (fra taket)
 • Ribbevegg
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Baller
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Hoppetau
 • Teppefliser
 • Fallskjerm
 • Rytmeinstrument (ved behov)
Idrettens grunnstige

Ingen krav til størrelse på hall. Men kurset er tenkt for gjennomføring i en vanlig gymsal (10m x 20m)

 • Ribbevegger
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • 10 matter
 • Tjukkas
 • Kasse/ skumkasse
 • 4 benker, eventuelt også bom
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • Baller
 • Erteposer
 • Hoppetau
Sikringskurs 1 tumbling/airtrack

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp. 

 • Projektor i hallen.
 • 1 tumblingbane på 13-15 meter 
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl.sikkerhetsområde) 
 • Tilløp på minimum 15 meter.
Sikringskurs 1 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp. 

 • Projektor i hallen. 
 • Minimum 1 trampett
 • Hoppredskap
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområde)
 • Tilløp på minimum 15 meter.
 • Utstyr til å bygge opp et landingsområde (kasser eller scene e.a).
Sikringskurs 2 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater og tilløp. 

 • Projektor og flipover med tusjer i hallen. 
 • Gjerne bord og stoler i hallen, eventuelt lett tilgjengelig møterom
 • Minimum 1 trampett 
 • Hoppredskap 
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområdet) 
 • Tilløp på minimum 25 m 
 • Utstyr til å bygge opp ett landingsområde ekstra (gode tjukkaser og kasser, eller en scene, e.a.) 
 • 1 stk. softkilematte
Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)
 • Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 7 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr.
 • Trampoline/r, med ramme, fjærer og kantputer, skal være i forsvarlig stand.
 • Sammenleggbare trampoliner:
  Det skal være sikring på begge kortsidene av trampolinen/e, samt innkastmadrass. Kasse med tjukkas oppå godkjennes som sikring på kortsider.
 • Nedfelte trampoliner:
 • Sikringspute/madrass/tjukkas anbefales med minimum 20 cm tykkelse, minimum 1m lengde og minst samme bredde som trampolineduken.
 • Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 7 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr.
 • Trampoline/r, med ramme, fjærer og kantputer, skal være i forsvarlig stand.
 • Sammenleggbare trampoliner:
  Det skal være sikring på begge kortsidene av trampolinen/e, samt innkastmadrass. Kasse med tjukkas oppå godkjennes som sikring på kortsider.
 • Nedfelte trampoliner:
 • Sikringspute/madrass/tjukkas anbefales med minimum 20 cm tykkelse, minimum 1m lengde og minst samme bredde som trampolineduken.
 • Godkjent sikringsutstyr kan avtales med den enkelte trenerutvikler.
 • Tekniske hjelpemidler: tavle, flip over, eller projektor.
 • Innkastmadrass
SALTO
 • Ingen krav til størrelse på hall, men takhøyden bør være minimum 6 meter.
 • Projektor (avtales med trenerutvikler)
 • 10 matter/ tumbling/ matterull
 • Trampett
 • Tjukkas
 • Landingsmatte
 • Kasse
 • Springbrett
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • Tau (fra taket)
 • Baller
 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Benk/ bom
Trener 1
 • Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde
 • Projektor og lerret i sal
 • Wifi i sal
 • Ribbevegg
 • minst 2 benker
 • 10 matter/ matterull eller tilsvarende
 • 2 kasser
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • 2 tjukkaser
 • Baller
 • Svingstang eller tilsvarende
Trener 2 – basiskurs
 • Møterom med plass til minimum 30 deltakere
 • Projektor og wifi i møterom
 • Tilgang til sal/ gymsal anbefales
Krav til visningsgymnaster i løpet av kurs

Det er ikke krav til visningsgymnaster på følgende kurs:

 • Medtrenerkurs
 • Gymlek
 • Idrettens grunnstige
 • SALTO
 • Trener 1
 • Trener 2 basiskurs

Er dette likevel ønskelig, må teknisk arrangør og trenerutvikler bli enige om dette i god tid i forveien, både med tanke på tidspunkt og antall.

Sikringskurs 1 tumbling/airtrack

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer opp til stift forover og araber flikk-flakk bakover, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. 

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler: 
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering. 
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering. 
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori.

Sikringskurs 1 trampett

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer og salto med 180 grader skru uten hoppredskap, og overslag med hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. 

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler: 
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering. 
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering. 
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori.

Sikringskurs 2 trampett

Visningsgymnastene må beherske doble volter og doble volter med skru, samt tsukahara og overslag salto på hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler. 
Det anbefales 1 visningsgymnast for hver 3. kursdeltaker.

Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)

Ved bruk av visningsgymnaster, må visningsgymnastene være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. 
Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler.

Visningsgymnastene må beherske elementer med vanskelighet som beskrevet i rammeplanen for det enkelte kurs.

1a: til og med enkle saltoer uten skru 
2a: til og med enkle saltoer med skru, forover og bakover 
3a: til og med doble saltoer, både forover og bakover

Trenerutviklere

Informasjon er under arbeid.

Kontakt kompetanseutviklingen i NGTF dersom du har spørsmål rundt det å være trenerutvikler.