Skip to content

Moss Turnforening søker å ansette en trener for våre kvinnelige gymnaster på konkurransepartiet. Stillingen kan hvis ønskelig kombineres med å være breddeansvarlig for våre breddepartier i apparatturn.

Arbeidsoppgaver
• Bidra med faglig utvikling, planlegging og gjennomføring av treningene på konkurransepartiet
• Bidra med å planlegge og delta i konkurranser med gymnastene både regionale og nasjonale.
• Bidra med rekruttering av nye gymnaster fra klubbens åpne breddepartier
• Hele tiden være oppdatert på nasjonalt og internasjonalt reglement

Ønskede kvalifikasjoner
• Du er over 18 år
• Høy faglig turnkompetanse – Trener- og sikringskurs. Trener 1-kurs.
• Erfaring som trener i apparatturn på klubb- og nasjonalt nivå
• Evne til å motivere, engasjere og samarbeide godt med gymnaster, foreldre og trenere.
• Beherske skandinavisk eller engelsk godt, både muntlig og skriftlig
• Du kan fremvise plettfri politiattest
• Vi legger særlig vekt på personlig egnethet til stillingen, og ser gjerne både kvinnelige og mannlige søkere.

Vi kan tilby
• Gode muligheter til å utvikle seg som profesjonell turntrener
• Gode kollegaer og samarbeidspartnere
• Utfordrende og spennende arbeidsmiljø i en ambisiøs klubb med lange tradisjoner
• Lønn etter avtale

Omfang av stilling: 40 – 60% stilling (16- 22 timer trening i uken). Arbeidstid vil være innenfor kl. 16.45-21.15 i hverdager og helger etter avtale.

Vi ser frem til å motta din søknad og håper få deg med på laget!

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/23cb7781-64ae-428d-87d7-e66ca1958ca4

Kontaktperson: Rune Bakken
E-post: mossturnforening@gmail.com

Kontaktperson: Cathrine HildHansen
E-post: mossturnforening@gmail.com

Ski IL Turn holder til i Ski Turnhall og tilbyr en rekke aktiviteter for barn, unge og voksne innenfor turn. Klubben har et stort breddefokus og har i lengre tid hatt et tilbud i paraturn, og ønsker å fortsette dette tilbudet for unge i Ski og Follo området.

I dag har Ski IL Turn to paraturn-partier, som går etter hverandre samme dag. Per i dag går partiet på onsdager, med første parti 17.45-18.30, og andre parti 18.45-19.30. Det er ulikt aldersspenn på barna, fra 6 til 17 år. Det første partiet har én til én oppfølging, hvor det er fire trenere (én hovedtrener og tre hjelpetrenere) på fire barn, og på det andre partiet går det per i dag seks barn, hvor det også er de samme fire trenerne. Barna har ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov, og det er derfor ønskelig med en overgangsperiode for å bli kjent. Oppstart i løpet av oktober om mulig, men dette kan avtales nærmere.

Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
– Planlegge treninger.
– Avholde treninger, individuelt tilpasset til alles behov.
– Samarbeid med hjelpetrenere.
– Samarbeid med foreldre.
– Deltakelse på juleoppvisning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
– Erfaring med barn med funksjonsnedsettelser, gjerne fra skole/idrett eller avlastningsbolig.
– Utdanning innenfor barnevernspedagogikk, sosionom eller vernepleier er ønskelig, men ikke et krav.
– Du må være tydelig, og samtidig tålmodig.
– Du må ha evne til å se hvert enkelt barns behov, og tilpasse deretter.
– Personlig egnethet er avgjørende.

Arbeidstiden vil være på ettermiddag/kveld og vil foregå i motorikkrommet i Ski Turnhall.
Lønn etter avtale.

CV og kort søknad kan sendes til skiilturn@gmail.com så snart som mulig.

Kontaktperson: Linn Christine Olsen
E-post: linn-christine@hotmail.com

Kontaktperson: Britt Dahl
E-post: skiilturn@gmail.com

Vi i NGTF søker en dedikert teknisk arrangør til ParaGym Challenge 2024, den nasjonale paraturnfesten og -konkurransen. ParaGym Challenge arrangeres hvert år, og skal omfatte alt fra lavterskeltilbud til toppidrett.

Aktivitet og engasjement, bredde og mangfold, og sosial samling er satsningsområder som står ParaGym Challenge nært. Arrangementet er for alle barn, ungdom og voksne fra 6 år og oppover, enten du allerede er aktiv innenfor paraturn eller bare nysgjerrig på å prøve.

Se mer informasjon i utlysning:

Frist for innsending av søknad er 14. mars 2024.

Ønsker du mer informasjon – ta kontakt med Nicolai B. Jacobsen i NGTFs breddeavdeling på e-post: nicolai.jacobsen@gymogturn.no

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) kan, etter søknad, tildele midler til utøvere, utvalg eller turnforeninger/-grupper som er medlemmer av IGTK. Kretsen kan også bidra med midler til utvalgte arrangement etter gitte kriterier.

Følgende to nye kriterier er kommet til i 2023:

Arrangement:
Klubber som gjennomfører arrangement med deltakere fra flere enn egen klubb, kan søke kretsen om støtte til arrangementsgjennomføringen. Med søknaden forventes det en enkel plan for arrangementet, samt et enkelt budsjett. Innhold og målgruppe bør også komme frem. Utbetaling vil skje når rapport og egnskap foreligger.

Trener- og kompetansegivende kurs som ikke tilbys i kretsen:
En kan søke kretsen om støtte for deltakelse på kurs og kompetansegivende arrangement (som trener) som ikke det blir gitt tilbud om i kretsen. Det kan f.eks. være sikringskurs 2., trener 2- og trener 3-utdanninger. Dette gjelder kursavgift og overnatting, samt reise etter avtale før påmelding.


På kretstinget til Rogaland gymnastikk- og turnkrets (RGTK) ble det bestemt at det årlig skal bevilges inntil kr.150.000 for tildeling av økonomisk støtte til grupper/klubber tilsluttet RGTK.

Retningslinjer og statutter:
1) Det kan kun søkes om økonomisk støtte fra klubber og grupper tilsluttet RGTK.
2) For fleridrettslag må søknaden stilles fra særidrettslaget gymnastikk og turn.
a) NB: Privatpersoner kan ikke søke om økonomiske midler under disse tildelingene.
b) NB: Den økonomiske støtten skal i utgangspunktet ikke gis til enkeltpersoner, klubber og grupper vil i meget stor grad prioriteres ved tildeling.
3) Det kan søkes om økonomisk støtte gjennom hele året.
4) Søknadsfrist for den årlige tildelingen er 31. oktober inneværende år.
5) Søknaden skal sendes til RGTK: RogalandGTK@gymogturn.no
6) Den økonomiske støtten skal kun benyttes til å øke aktivitetene for gymnaster og turnere.
7) Den økonomiske støtten vil være en etterskuddsbetaling på aktiviteter som allerede er gjennomført. Det må legges ved budsjett og ferdig regnskap for arrangementet.
8) Man kan ikke forvente å få tildelt 100% av de økonomiske midlene laget/foreningen søker om.
9) Lag og foreninger kan ikke forvente å få tildelt økonomiske midler ved ny søknad påfølgende år.
10) Det skal ikke tilkomme RGTK noen form for juridiske pålegg eller påfølgende økonomiske ettervirkninger ved tilskudd.

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt på nytt.

Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.

Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 23. oktober.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Helgen 23.-24. september var 31 ledere samlet på Gardermoen for å starte arbeidet med Strategisk plan for perioden 2024-2028. Planen skal vedtas på forbundstinget 3.-5. mai i Fredrikstad.

Allerede før sommeren ble det sendt ut en spørreundersøkelse i hele organisasjonen med spørsmål om hva som er de viktigste prioriteringer og satsingsområder for vår idrett. 195 svar ble mottatt og det har vært et viktig grunnlag for arbeidet så langt. Idrettens langtidsplan – Idretten vil – som ble vedtatt på idrettstinget i Bergen før sommeren, har også vært et viktig dokument å knytte seg opp mot slik at det blir en rød tråd mellom NGTFs planverk og NIF sine planer og prioriteringer. Ole-Anders Stensen som er leder for organisasjonsutvikling i NIF, ledet en interessant, inkluderende og engasjerende økt med søkelys på idrettens fem strategiske satsingsområder og hvordan NGTF kan utvikle konkrete mål i forhold til dette. Prioriteringer og dilemmaer knyttet til dette var også viktige temaer på samlingen.

Sluttresultatet av diskusjonene på samlingen vil nå sammenfattes i et første forslag til strategisk plan som nå sendes ut på høring til kretser, komiteer og ansatte. Mot slutten av året vil en ny utgave sendes ut på høring til hele organisasjonen.

Tilskuddsordningen er åpen og har søknadsfrist 30.november.
Her finner du retningslinjene for tilskuddsordningen.

Tilbakemelding og evnt utbetaling kommer i desember.

Frem til 25. oktober kan du nominere for prisen Årets ildsjel.

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Vinneren mottar prisen for Årets ildsjel under Idrettsgallaen. 

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli nominert: 

  • – Årets ildsjel har, uansett alder, gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i idretten utover det man kan forvente.
  • – Årets ildsjel kan ikke være ansatt i klubben.

Nominasjonsperioden varer fra 25. september–25. oktober 2023.

Det velges ut 11 kretsvinnere som i november 2023 vil bli overrasket av en idrettsprofil.

Juryen for Årets ildsjel vil plukke ut tre finalister av de 11 kretsvinnerne. Vinneren offentliggjøres lørdag 6. januar 2024 direkte på NRK1.

Juryen for Årets ildsjel består av Kjetil André Aamodt, Marit Bjørgen, Olaf Tufte, Aida Dahlen, Glenn Solberg, Frode Grodås, Tiril Eckhoff, Silje Norendal og Zaineb Al-Samarai.

Det blir ingen folkeavstemning for Årets ildsjel.

Hovedformålet til Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets er å legge til rette for aktivitet innenfor gymnastikk og turn. Aktiviteten skal gjenspeile verdiene som forbundet sentralt har satt som mål.

Inkluderende – Ambisiøse – Kompetent


Retningslinjer tilskuddsordning

TGTK Søknadsskjema om tilskudd fra kretsen 2023

Alle som oppfyller de generelle kriteriene kan søke om tilskudd, men kretsen vil prioritere de som bidrar til økt aktivitet og som tydelig viser bruk av verdiene som er satt sentralt av forbundet. Inkluderende – Ambisiøs – Kompetent. Det er mulig å søke tilskudd både før og etter avhold arrangement/tiltak. Søknader som sendes i forkant vil ha høyere prioritet enn søknader sendt etter avholdte tiltak/gjennomførte arrangementer. Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år.

  • Generelle kriterier: – Betalt kretskontingent og andre fordringer til kretsen – Vært representert på siste kretsting (unntak vurderes for nyetablerte lag) – Være representert på lagsmøter/sonemøter som kretsen avholder – Søkt innen de fristene som er satt og oppfyller de krav som stilles
  • Det er mulig å krysse av for flere tilskuddsordninger i samme skjema, men beskriv dette også i søknadsteksten.
  • Max. file size: 50 MB.