Skip to content

Neste forbundsting avholdes 03. – 05. mai 2024 og er forbundets høyeste myndighet. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker nå forslag på kompetente personer som kan være aktuelle til verv for tingperioden 2024 – 2026.
Forbundet har som vanlig bedt alle nåværende tillitsvalgte om å melde fra om de ønsker å være kandidat til verv for en ny periode. Men det er som kjent ingen automatikk mht gjenvalg, og Valgkomiteen ønsker forslag på kompetente personer som kan være aktuelle til verv.

Valgkomiteen søker forslag på kandidater til følgende verv:


Forbundsstyre
– President
– Visepresident
– 5 styremedlemmer
– 1 varamedlem

Kontrollutvalg
– Leder
– 2 medlemmer
– 2 varamedlemmer

Lovkomité
– Leder
– 2 medlemmer
– 2 varamedlemmer

Fondsstyre
– Leder
– 2 medlemmer
– 3 varamedlemmer


Viktig å tenke på:
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på følgende:

  • – For å kunne foreslå kandidater må man gjøre seg kjent med NGTFs lover vedrørende kjønnsfordeling, inhabilitetsbestemmelser etc. vedrørende valgbarhet. Se særlig følgende paragrafer:
    § 6, 7, 8, 9 og 10. Lovverket finner du på vår dokumentsiden her!
  • – Enhver kandidat som foreslås må være medlem i forening/lag tilsluttet NGTF.
  • – Vedrørende forbundsstyre er det viktig å finne kandidater som ser helheten og oppgaven som vår idretts talerør, både internt i idretten og eksternt ovenfor andre interesseorganisasjoner og politikere. Kandidaten må også være klar for arbeid ovenfor våre internasjonale forbund.

Forslag sendes her:

Nominasjonsfrist er satt til 25. februar 2024

Spørsmål rettes leder av valgkomite:

Lise L. Mandal

Ny frist for å søke som arrangør til forbundstinget 2022!
Tinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2024 vil det være mest aktuelt med en av følgende helger: 19.04 – 21.04 eller 03.05 – 05.05.

Ny frist: Mandag 14.11.2022

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2024.

Potensielle arrangører bes henvende seg til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post, for eventuelle avklaringer: mona.kristiansen@gymogturn.no

Mona Kristiansen

Tingdokumentene publiseres denne gangen digitalt her i denne nyheten. Det vil ikke bli trykket slik at vi anbefaler at alle benytter digitale hjelpemidler når vi møtes på Forbundstinget på Sola.

Forbundstinget 2022 skal behandle mange viktige saker, og disse er samlet disse tre dokumentene, mens Årbok og beretninger er i egne filer.

Forbundsting 2022 – Saksdokumenter

NGTF strategiplan 2022-2024

NGTFs Handlingsplaner 2022-2024

Årbok og beretninger er lastet opp i flere enkeltfiler siden det er digitalt signerte dokumenter som ikke kan settes sammen uten videre. Alle aktuelle dokumenter er å finne nedenfor her.

Årbok og beretninger NGTF 2020-2021

Årsregnskap NGTF 2020

Økonomisk årsberetning NGTF 2020

Kontrollkomiteens beretning 2020

Revisors beretning 2020

Årsregnskap NGTF 2021 inkl økonomisk årsberetning

Kontrollkomiteens beretning 2021

Revisors beretning 2021

Protokoll Forbundstinget 2020

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert i arrangementet i kalenderfunksjonen her på nettsiden.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 25.03.

Årets forbundsting arrangeres av Sola Turn på Clarion hotel Air på Sola. Hotellet ligger perfekt til i gangavstand fra Sola Lufthavn, og det har allerede vært brukt under anleggs- og lederkonferansen i 2021.

Program

Tradisjonen tro starter vi allerede fredag med Åpent forum kl. 15.00 – 18.00. Temaene som vil bli tatt opp på fredag er ikke fastsatt pr. 01.02., men vil bli offentliggjort så snart de er klare. Selve tinget med de ordinære tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00 og fortsetter fram til lunsj på søndag.

Tingsaker

De siste årene har vist oss at verden er omskiftelig og krevende, noe som har påvirket både klubber, kretser og forbund på ulikt vis. Årets forbundsting håper vi vil være med å markere en videre tilbakekomst til mer normale måter å drive aktiviteten på. Vi har lært mye, og kanskje har vi bedre løsninger på enkelte ting nå enn hva vi hadde før pandemien. Forbundstinget 2022 er den første muligheten til å være med å påvirke den videre utviklingen av våre aktiviteter og idretter. Vi håper dere melder dere på å blir med oss i arbeidet framover.

Deltagelse

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å delta med minst 1 og maks 3 delegater. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer i det enkelte lag/gruppe.

All påmelding skjer gjennom skjemaet som er å finne i kalenderoppføringen for forbundstinget.

Priser og alternativer finner du i den fullstendige innkallingen.

Siste frist for påmelding er 25. mars 2022.

Påmeldingen er å anse som bindende.

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget er 2. april. Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2022»

Spørsmål til arrangementet og forhold omkring overnatting rettes til Sola Turn på e-post pamelding@solaturn.no

Øvrige spørsmål knyttet til Forbundstinget, slik som tingsaker mm sendes til gymogturn@gymogturn.no

Forbundstinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2022 vil det være mest aktuelt med en av helgene 22.04-24.04 eller 29.04-01.05.

Søknadsfrist for arrangører settes til 15.10.21. Søknader som er ufullstendige eller som kommer inn etter fristen vil ikke bli hensyntatt. Søkere må være forberedt på at administrasjonen vil ha behov for å gjennomføre en befaring i siste halvdel av oktober.

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2022.

Potensielle arrangører bes henvende seg til konstituert generalsekretær Øistein Leren på e-post oistein.leren@gymogturn.no for å få tilsendt gjeldende retningslinjer for arrangementet.

Søknadsfrist 15.10.2021