Skip to content
Nyhet

Koronainformasjon – samleside NGTF

NGTF har nå oppdatert koronavettregler spesifikt for gymnastikk og turn 29. mai. Vi ber alle som ønsker å starte opp med trening innendørs sette seg inn i gjeldende regler og anbefalinger.
På denne siden finner du NGTFs retningslinjer og anbefalinger. FHI og offentlige myndigheters retningslinjer ligger til grunn, samtidig som forbundets fagpersoner har vært involvert i utarbeidelsen av retningslinjene. Vi ønsker å imøtekomme ønsket om å komme i gang med trening igjen, men det er viktig at dette gjøres gradvis, og i tråd med smittevernhensyn for å unngå spredning av smitte.

Redegjøring fra NGTF

Informasjonen på denne siden er sendt til alle lag i NGTF, og vi understreker at det er det enkelte lag som har ansvaret for at alle regler fra offentlige myndigheter følges og at man sikrer aktiviteten slik at man ikke bidrar til smitte.

Vi har også vurdert oppstart av aktivitet opp mot når man kan håpe å komme i gang med konkurranser, og det er viktig å understreke at det her må påregnes en periode på 8 – 10 uker med gradvis opptrening før man kan konkurrere. Denne perioden vil være fra vi er tilbake til normaltilstand over alt, og altså ikke fra det tidspunkt de første små gruppene starter opp.

Det er viktig at vi er tålmodige i den fasen vi er i nå. Det er selvsagt kjedelig at vi ikke kan trene som normalt. Men så lenge dette nå gjelder hele verden, og ikke minst hele Norge, er det viktigste vi kan gjøre å bidra til at så mange som mulig holder seg friske. Det er den raskeste måten å komme i gang igjen på.

Vi har opprettet kanaler for spørsmål som du gjerne må benytte. Under avsnittet ‘Ofte stilte spørsmål’ her på siden kan du bl.a sende inn spørsmål dersom du ikke finner det du er ute etter på våre nettsider. Følg også med må Instagram og Facebook for spørsmålsrunder.

NGTF vurderer situasjonen fortløpende, og gjør konkrete vurderinger knyttet til råd og anbefalinger hver gang det kommer nye føringer fra regjeringen eller fra NIF. Veiledere og regler oppdateres da på nettsiden vår, så sjekk innom der med jevne mellomrom.

Lykke til med forsiktig og smittefri oppstart!

Koronavettregler NGTF

Anbefalinger fra NGTF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) støtter opp under helsemyndighetenes og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset.

Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all idrettsaktivitet, og må følges.

NGTF har i tråd med smittevernveileder for idrett, datert 11.05.20 (oppdatert 28.05.20), utarbeidet eget tillegg for utøvelse av gymnastikk- og turnaktiviteter. 

NIF har i tillegg laget veileder for oppstart av trening for personer med funksjonsnedsettelse. Les deg opp på deres tilleggsanbefalinger her.

Klubbenes ansvar

Det er den enkelte klubbs ansvar å sikre at aktiviteten man ønsker å igangsette er innenfor retningslinjene, og avklare hvem som skal kunne få lov til å trene i hall. Det er anleggseiers ansvar å avgjøre, ut fra smittevernhensyn, om et anlegg skal åpnes eller ikke. I forarbeidet må det gjennomføres en risikovurdering i tråd med tabellen i smittevernveilederen, og klubben må gå gjennom og fylle ut sjekkliste for godt smittevern.

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og NGTF, og at man følger de lokale smittevernregler.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, fysisk aktivitet. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NGTF oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Gode rutiner for rengjøring og hygiene bør være skriftlige.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom denne:

Spesifikt for gymnastikk- og turnaktivitet

NGTF har utarbeidet anbefalinger som spesielt omhandler de idrettsspesifikke tolkningene som blir aktuelle knyttet til bruk av turnhaller og fastmontert utstyr/tepper.

Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig.

Bruk av fastmonterte apparater og tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring. Derfor er det svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen.

Det må gjennomføres ekstra strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
 • Sikring kan utføres
 • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
 • Utøvere må ha personlig boks med magnesium
 • Annet personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
 • Apparater og utstyr skal rengjøres/desinfiseres så godt som mulig etter bruk
 • Grop kan brukes forutsatt at utøverne lander på en matte / overflate som er vaskbar. Grop med kuber skal ikke benyttes uten forholdsregler som hindrer kontakt mellom utøver og kubene/gropen
 • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening
 • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte
Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke frittståendegulv og RG-tepper/matter?

Ja, tepper/matter/frittståendegulv kan brukes. Ved bruk av utstyr som ikke kan vaskes anbefaler vi hyppig håndvask også i løpet av treningsøkten.

Hvor mange grupper kan det være i en hall?

Det kommer an på størrelsen på hallen. Viser til to punkter i koronavettreglene fra NGTF:

 • 20 personer per gruppe (den ene personen skal være trener)
 • NGTF anbefaler 5-10 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Hvor mange personer kan vi være i en gymsal?

Det kommer an på størrelsen på gymsalen. Viser til to punkt i koronavettreglene fra NGTF:

 • 20 personer per gruppe (den ene personen skal være trener)
 • NGTF anbefaler 5-10 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Kan én trener ha ansvar for flere grupper?

Ja, dersom treneren har god nok avstand til gruppene. NGTF anbefaler 5-10 meter avstand mellom gruppene. Da bør det være minimum 5 meter avstand fra treneren til gruppene.

Får vi tilbake treningsavgift i perioden det ikke har vært trening?

Viser til NIFs informasjon vedr. treningsavgift/medlemskap:

Hvor mange økter kan vi ha per dag?

Det kommer an på øktenes lengde og kapasitet på vasking mellom økter.

Har du spørsmål til NGTFs koronavettregler?

 • Vi vil gjerne kunne svare deg direkte og trenger derfor en e-post adresse å kunne nå deg på.
Anbefalinger oppstart konkurranseaktivitet

Oppdatert 17.04.20

Landslagstrenere, landslagsledelsen og fagpersoner i NGTF har vurdert hvor lang tid det bør gå fra aktiviteten er tilbake i normal trening for alle og fram til gjennomføring av konkurranser på en trygg og rettferdig måte. I en fase hvor man trapper opp igjen aktiviteten i konkurransepartiene er det viktig å være tålmodig for å unngå belastningsskader, derav også den relativt lange perioden mellom oppstart og første konkurranse.

Anbefalingen deres tilsier at det bør gå minst 8-10 uker mellom oppstart av normal aktivitet og deltagelse i offisielle konkurranser på nasjonalt nivå, senior og junior.

Vurderinger av konkurranseoppstart

Vi har ut ifra dette sett på de ulike konkurranser som har vært planlagt i løpet av våren og forsommeren, men som nå er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Konkret gjelder dette alle NM som skulle vært arrangert i perioden 12. mars til 30. juni, og som det nå er avklart at ikke vil bli gjennomført som opprinnelig planlagt. Perioden for begrensninger av gjennomføringer av arrangement og normale treningsforhold kan bli ytterligere forlenget fra myndighetene.

Dette betyr at vi ikke kan sette noen bestemt dato pr. 17.04.20 for når vi kan starte opp igjen konkurransene, men at det mest sannsynlig ikke vil kunne bli før godt ut på høsten 2020.

Forbundsstyret vil fortløpende vurdere dette sammen med landslagstrenere, aktuelle fagpersoner og komiteene, og oppdatert informasjon vil bli publisert på www.gymogturn.no og i andre aktuelle kanaler. Beslutningene må også være basert på den smitteutbredelsen vi har i Norge til enhver tid og ut ifra de råd og føringer som gis fra offentlige myndigheter.

Internasjonale konkurranser kontra nasjonale konkurranser

Det er gjort vurderinger knyttet til igangsettingen av konkurranseaktiviteten nasjonalt opp mot situasjonen internasjonalt. Plasseringen av eventuelle internasjonale mesterskap vil legge forutsetninger for plasseringen av nasjonale mesterskap. Det europeiske turnforbundet har varslet at vi vil få en avklaring i løpet av april på hvorvidt det skal arrangeres EM i høst, eller om det ikke blir før i 2021. Denne beslutningen vil bli tatt med i vurderingene når den blir kjent, men vi må uansett forholde oss til de regler som gjelder i Norge og vurdere våre muligheter ut ifra de.

Fra det tidspunkt vi vurderer at man kan begynne å arrangere konkurranser igjen, så vil det på nasjonalt nivå bli gitt prioritet til Norgesmesterskap framfor andre nasjonale og regionale konkurranser, og det vil bli prioritert Kretsmesterskap framfor andre kretskonkurranser.

Få inspirasjon til trening under Covid-19

Vi har laget enkle treningsprogram til alle nivå. Her trenger du bare bruke egen kropp, det kreves ingen utstyr. Vi anbefaler alle å holde oppe treningen

Utøvere og trenere i troppsgymnastikk har også kommet med inspirasjon og programmer du kan teste, uansett hvilken gren du driver med.

Turn menn har også kommet med tips til treningsprogram. Den første linken gir deg fulle program som hovedsakelig går på styrke, mens den andre linken har flere forebyggende program samt spesifikk trening for håndledd, trening og så videre.

Rytmisk gymnastikk har laget en oppmuntringsvideo, og flere oppvarmingsprogram for minirekrutter og rekrutter.

Du kan og lese om Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen, som begge er kvalifisert til OL i Tokyo 2021.