Skip to content
Nyhet

Koronainformasjon – samleside NGTF

NGTF oppdaterer jevnlig informasjonen etter de siste anbefalingene som kommer. NGTF oppfordrer alle våre klubber til å vurdere alternative løsninger som digitale arrangementer/online-konkurranser. Dersom alle blir med i den nasjonale dugnaden kan vi håpe på en fullere turnkalender i 2021.

På denne siden finner du NGTFs retningslinjer og anbefalinger. FHI og offentlige myndigheters retningslinjer ligger til grunn, samtidig som forbundets fagpersoner har vært involvert i utarbeidelsen av retningslinjene.

Koronavettregler NGTF

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene ligger under de forskjellige punktene.

NGTF jobber kontinuerlig med å imøtekomme ønsket om å komme tilbake til en normal treningshverdag. For å klare dette er det viktig at arbeidet gjøres gradvis, og i tråd med smittevernhensyn for å unngå spredning av smitte.

NGTF støtter opp under helsemyndighetenes og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset. NGTF oppfordrer derfor alle klubber å forholde seg til de strenge reglene som er fremmet av nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Det er ikke rom for «kreative» løsninger for å unngå forbudene.

Generelle regler som gjelder alle
 • Alle må følge lokale helsemyndigheters restriksjoner, og disse er overordnet NGTFs koronaveiledning. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak
 • Fra 20. januar åpner regjeringen igjen for barne- og ungdomsidrett. Disse vil dermed kunne trene som normalt, mens det for alle over 20 som ikke faller under toppidrettsbegrepet ikke kan trene inne. NGTF vurderer dette kontinuerlig ut fra retningslinjene som ligger nasjonalt.
 • Dersom offentlige myndigheter foretar lettelser i begrensningene, avsluttes denne innstrammingen fra NGTF på samme tid og i samme område. I motsatt fall vil eventuelle ytterligere innstramminger på landsbasis eller lokalt som også regulerer toppidretten måtte følges i sin helhet.
 • Se egen boks om toppidrett i NGTF for å bli orientert om retningslinjene her

  Disse retningslinjene er vedtatt av NGTF og kan følges når det ikke er nasjonale eller nasjonale innstramminger:
 • Det anbefales fortsatt grupper på maks 20 personer
 • For voksne over 20 år gjelder fremdeles 1-metersregelen
 • Man kan ha flere grupper i hallen samtidig, så lenge det er stor nok hall og det kan holdes 2 meter mellom gruppene
 • Husk å lage gode rutiner for ankomst og avslutning av trening, slik at det ikke blir trengsel og for mange personer inn og ut av hallen på samme tidspunkt. Tillat noe tid mellom treningspartiene for dette og vasking
 • Garderobene kan være åpne. For at avstandskravet skal kunne overholdes, bør det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom personer i dusjanlegg og i garderober, for eksempel ved at annethvert skap og annenhver dusj er avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
 • Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med trening og idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år
 • Fra 12. oktober er det unntak for 1-metersregelen for fase 1, altså parautøvere i alle aldre, utøvere i alderen 20-30 år, samt utøvere på EM-nivå innen troppsgymnastikk
Foreldre/barn og gymlek

For barn og foreldre-partier skal de voksne klare å holde 1-2 meters avstand til hverandre, og ikke flere enn 20 personer per gruppe, inkludert trener (1 forelder + 1 barn = 2 personer). Dette må samsvare med kommunens regler.

I de kommunene det er påbud/anbefalt å bruke munnbind skal man også gjøre det på trening. Ta ellers kontakt med kommunen for å sjekke at det er en løsning som er innenfor reglene.

Utstyr
 • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
 • For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt
 • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening
 • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte
Arrangement
 • For konkurranse, arrangement, samlinger eller andre eventer må man forholde seg til lokale retningslinjer. Navn på deltakere, støtteapparat, frivillige og/eller publikum skal registreres på forhånd
 • Husk at man også skal registrere alle som er på trening for eventuell smittesporing
Klubbenes ansvar

Det er den enkelte klubbs ansvar å sikre at aktiviteten man ønsker å igangsette er innenfor retningslinjene, og avklare hvem som skal kunne få lov til å trene i hall. Det er anleggseiers ansvar å avgjøre, ut fra smittevernhensyn, om et anlegg skal åpnes eller ikke.

I forarbeidet må det gjennomføres en risikovurdering i tråd med tabellen i smittevernveilederen, og klubben må gå gjennom og fylle ut sjekkliste for godt smittevern.

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og NGTF, og at man følger de lokale smittevernregler.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, fysisk aktivitet. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NGTF oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Gode rutiner for rengjøring og hygiene bør være skriftlige.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom denne:

Viktige linker

Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all idrettsaktivitet, og må følges.

NGTF har i tråd med smittevernveileder for idrett, datert 11.05.20 (oppdatert 30.10.20), utarbeidet eget tillegg for utøvelse av gymnastikk- og turnaktiviteter. 

NIF har i tillegg laget veileder for oppstart av trening for personer med funksjonsnedsettelse. Les deg opp på deres tilleggsanbefalinger her.

Spesifikt for gymnastikk- og turnaktivitet

NGTF har utarbeidet anbefalinger som spesielt omhandler de idrettsspesifikke tolkningene som blir aktuelle knyttet til bruk av turnhaller og fastmontert utstyr/tepper.

Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig.

Bruk av fastmonterte apparater og tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring. Derfor er det svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen.

Det må gjennomføres ekstra strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Toppidrett i NGTF

I den situasjonen vi befinner oss i nå har NGTF valgt å definere toppidrett tilpasset vår idrett.

Da det på senåret 2020 kom strenge lokale restriksjoner ble det bestemt å definere toppidrett til de som er på landslaget. En utilsiktet effekt av dette var at små grupper av utøvere som normalt trener sammen, ikke lenger kunne gjøre dette siden noen var på de definerte listene (landslag), mens andre ikke var det.

NGTF så det derfor som riktig i den fasen å endre noe på den tidligere definisjonen slik at utøvere som er på de høyeste nivåene i våre idretter kan tillates å trene, i tillegg til de som allerede er på de definerte landslagslistene.

Vi har full forståelse for at definisjonen kan føles urettferdig, men i situasjonen vi befinner oss i nå, må være med å begrense spredning og ta retningslinjene på alvor.

Flere av grenene har diskutert definisjonen innad i komiteene sine, og danner grunnlaget for NGTFs vurdering.

Avgrensningene legges på følgende nivå:

Turn kvinner:

 • Utøvere som var påmeldt til NM junior og senior 2020
 • Utøvere på landslagene


Turn menn:

 • Guttegruppen
 • Utøvere som var påmeldte til NM junior og senior 2020
 • Utøvere på landslagene


Rytmisk gymnastikk:

 • Senior- og juniorlandslag 2021, samt de utøverne som etter avtale med landslagssjefen skal fullføre uttakstest for 2021
 • Utviklingsgruppe 2021
 • Utøvere i nivå 8, 6 og 4 som skal delta i NM med fire redskaper i 2021 (NB, det må sendes liste med navn og klasse på disse utøverne til forbundet og utøverne på listen kan ikke gå ned i klasse i 2021. Utøverne kan kun konkurrere i nivå 8, 6 og 4 i NC i 2021)
 • Internasjonal klasse tropp senior og junior som skal delta med troppen i NM i 2021 med to programmer (NB, det må sendes liste med navn på troppsutøverne til forbundet, og troppen må stille i samme troppsklasse i hele 2021)

Troppsgymnastikk:

«Toppidrettsutøvere og eliteutøvere i troppsgymnastikk er utøvere uansett statsborgerskap som behersker kriteriene som er gitt i landslagsmodellen. Klubbtrenere vurderer hvilke utøvere i deres klubb som oppfyller disse kriteriene»

Kriteriene i landslagsmodellen fra definisjonen over viser til et nivå i tabellen i art. 9. Under finner du et utdrag fra landslagsmodellen som skal sees i sammenheng med definisjonen over:

«Utøvere må beherske et gitt vanskelighetsnivå i tillegg til et gitt utførelsesnivå i alle apparatene om de skal vurderes som aktuelle til rekrutteringssamling. Klubbtrenere vurderer hvilke utøvere i deres klubb som oppfyller disse kriteriene, eller som er så nære kriteriene at det er grunn til å tro at utøver vil vurderes av landslaget som aktuell bruttoutøver, og laster deretter opp film på utøver.»

 • Vi vil kun definere toppidrett og elite på et utøvernivå. Det vil si at vi har ingen definisjon for elitelag eller toppidrettslag i troppsgymnastikk
 • Toppidrettsutøvere og eliteutøvere er i denne sammenheng likestilte og betyr det samme
 • Det vil ikke være mulig å søke om status som toppidrettsutøver/eliteutøver
 • Det er i denne sammenhengen ikke et behov for opplasting av film
 • Definisjonen over setter tillit i høysetet og et stort ansvar legges på klubbene. Både NGTF, landslagssjefen og TKTR forventer at dette respekteres


Gymnastikkhjul:

 • Utøvere som var påmeldt til NM junior og senior 2020


Parautøvere:

 • Alle parautøvere som konkurrerer i Special Olympics

Denne definisjonen kommer til anvendelse i områder hvor offentlige myndigheter legger ekstra begrensninger på idrettsaktivitet. NGTF vurderer dette kontinuerlig ut fra retningslinjene som ligger nasjonalt.

Vi vurderer situasjonen fortløpende.

Dersom offentlige myndigheter foretar lettelser i begrensningene, avsluttes denne innstrammingen fra NGTF på samme tid og i samme område. I motsatt fall vil eventuelle ytterligere innstramminger på landsbasis eller lokalt som også regulerer toppidretten måtte følges i sin helhet.

NGTF oppfordrer alle klubber å forholde seg til de strenge reglene som er fremmet av nasjonale og lokale helsemyndigheter. Det er ikke rom for «kreative» løsninger for å unngå forbudene.

Vi i NGTF forstår at dette kan føles urettferdig, men vi er opptatt av å følge reglene, veilederne og retningslinjene som til en hver tid foreligger. Vi, som dere, savner konkurransene, arrangementene og samlingene, og håper med en innstramming nå kan gjøre at vi kan møtes igjen snart.

Redegjøring fra NGTF

Det er viktig at vi fortsetter å være tålmodige all den tid det fortsatt foregår en pandemi. Det er selvsagt kjedelig at vi ikke kan trene som normalt, men så lenge situasjonen er som den er i hele verden og ikke minst i Norge, er det viktigste vi kan gjøre å bidra til at så mange som mulig holder seg friske. Det er den raskeste måten å komme i gang igjen på.

Vi har opprettet kanaler for spørsmål som du gjerne må benytte. Under avsnittet «Ofte stilte spørsmål» på denne siden, kan du blant annet sende inn spørsmål dersom du ikke finner svar på det du lurer på på vår hjemmeside. Følg oss også på Facebook og Instagram for oppdateringer og Q&As, og ta gjerne kontakt med oss der for spørsmål.

NGTF vurderer situasjonen fortløpende, og gjør konkrete vurderinger knyttet til råd og anbefalinger hver gang det kommer nye føringer fra regjeringen eller NIF. Veiledere og regler oppdateres da på vår hjemmeside, så sjekk jevnlig innom.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke frittståendegulv og RG-tepper/matter?

Ja, tepper/matter/frittståendegulv kan brukes. Ved bruk av utstyr som ikke kan vaskes anbefaler vi hyppig håndvask også i løpet av treningsøkten.

Hvor mange grupper kan det være i en hall?

Det kommer an på størrelsen på hallen. Viser til to punkter i koronavettreglene fra NGTF:

 • Det anbefales 20 personer per gruppe
 • NGTF anbefaler 2 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Hvor mange personer kan vi være i en gymsal?

Det kommer an på størrelsen på gymsalen. Viser til to punkt i koronavettreglene fra NGTF:

 • Det anbefales 20 personer per gruppe
 • NGTF anbefaler 2 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Kan én trener ha ansvar for flere grupper?

Ja, dersom treneren har god nok avstand til gruppene. NGTF anbefaler 2 meter avstand mellom gruppene. Da bør det være minimum 5 meter avstand fra treneren til gruppene.

Vi anbefaler nærkontakt med færrest mulig utøvere, og klubbene bør derfor vurdere om en trener skal ha flere enn en treningsgruppe

Får vi tilbake treningsavgift i perioden det ikke har vært trening?

Viser til NIFs informasjon vedr. treningsavgift/medlemskap:

Få inspirasjon til trening under Covid-19

Vi har laget enkle treningsprogram til alle nivå. Her trenger du bare bruke egen kropp, det kreves ingen utstyr. Vi anbefaler alle å holde oppe treningen

Utøvere og trenere i troppsgymnastikk har også kommet med inspirasjon og programmer du kan teste, uansett hvilken gren du driver med.

Turn menn har også kommet med tips til treningsprogram. Den første linken gir deg fulle program som hovedsakelig går på styrke, mens den andre linken har flere forebyggende program samt spesifikk trening for håndledd, trening og så videre.

Rytmisk gymnastikk har laget en oppmuntringsvideo, og flere oppvarmingsprogram for minirekrutter og rekrutter.

Du kan og lese om Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen, som begge er kvalifisert til OL i Tokyo 2021.