Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Verdiarbeid

For Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er det viktig at vår idrett gjenspeiler verdiene spennende, inkluderende, visjonær og troverdig – og det skal det være trygt å drive idrett hos oss.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. NIF har egne etiske retningslinjer som alle har ansvar for å gripe inn og varsle om det skulle vere brudd på disse. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Alle i NGTF skal vite hvordan og til hvem de kan si i fra ved bekymring og være trygge på at disse vil bli håndtert riktig og godt. Vi har ansvar for å ta i bruk og implementerer retningslinjer og prosedyrer.

Varsling

NGTF tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det er trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Her finner du informasjon om hvordan du varsler og hvordan du håndterer et varsel. 

Hva er å varsle?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd og stoppe at det skjer igjen. 

Varsling i NGTF betyr å melde fra enten skriftlig eller muntlig til en leder eller en som er ansvarlig i organisasjonen. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe og fortelle eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. 

Når du sier i fra til NGTF, skal du oppleve at du blir tatt på alvor og at det du melder om, undersøkes ordentlig. Den informasjonen du gir er konfidensiell. Når du har fortalt om det som har skjedd, er det ansvarlig i NGTF sin oppgave å håndtere varselet videre. 

Jeg ønsker å varsle – hva gjør jeg?

Du kan varsle om noe som du har opplevd selv, har skjedd med andre, du har blitt fortalt eller du har sett, som du mener ikke er greit eller er ulovlig. Du kan si ifra om det er noe du tenker er veldig alvorlig eller noe du tenker egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke greit. Ingenting er for lite eller for stort. 

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe og fortelle eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. 

Maria Karin Dalsbø

Jeg skal håndtere et varsel – jeg har mottatt et varsel. Hva gjør jeg?

Å håndtere et varsel betyr å ha en god saksgang for å undersøke og konkludere i saken det er varslet om. Det betyr også å ivareta den som har varslet og den det er varslet om på en god måte mens saken pågår.

Jeg vil sikre en trygg idrettsklubb

NGTF tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det er trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge disse uønskede hendelsene i egen klubb.

Retningslinjer som gjelder hele norsk idrett
  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.
Sunn idrett

Sunn Idrett er et satsingområde i Norges idrettsforbund og er i tett samarbeid med NGTF. Målet er å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. 

Trygg på trening

NGTF tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det er trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge disse uønskede hendelsene i egen klubb

Kontaktinfo

For mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig rådgiver i NGTF.

Maria Karin Dalsbø