Skip to content
Nyhet

Forbundstinget 2024 – beslutninger

Forbundstinget 2024 ble avholdt i Fredrikstad 3.-5. mai. Tinget ble innledet med «Åpent forum» fredag 3. mai, før selve tingforhandlingene ble gjennomført 4.-5. mai.  

Lokal arrangør Fredrikstad turnforening stod for en strålende gjennomføring av tinget, og bød blant annet på et fantastisk turnshow fredag kveld. 

Totalt deltok 197 personer på hele eller deler av forbundstinget, enten som delegater, observatører eller gjester. Av disse var 91 delegater med stemmerett i tingforhandlingene. Delegatene representerte 59 klubber, gymnastikk- og turnkretsene og forbundsstyret. 

Her kommer en kort oppsummering av de viktigste sakene og vedtakene.  
Et fullstendig referat vil bli publisert så snart det er godkjent. 

Sak 4 Behandle årsberetninger for 2022 og 2023 (Årbok/Beretning) 

Årsberetninger fra forbundsstyret, komiteer og utvalg ble godkjent som foreslått. 
 

Sak 5 Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper 

Reviderte regnskaper for 2022 og 2023 ble framlagt og gjennomgått med et årsresultat på hhv mnok -2 og mnok 6,1. Regnskapene, samt revisors og kontrollutvalgets beretninger, ble godkjent. 

Sak 6A-1 Lov for NGTF, oppdateringer basert på endringer i NIFs lovnorm 

Det ble orientert om obligatoriske lovendringer som følger av endringer i NIFs lovnorm og som styret plikter å innta i loven. 

Sak 6A-2 Endring i styresammensetning NGTF 

Det forelå forslag fra forbundsstyret om at styret skulle utvides med 1 styremedlem og 1 varamedlem. Begrunnelsen for forslaget var å gjøre styret bedre rustet til å levere på oppgaver og representasjon, samt å redusere sårbarheten ved eventuelle frafall i perioden. 
Forslaget ble vedtatt med 77 mot 14 stemmer. 

 
Sak 6A-3 Opprydding i bestemmelsen om møterett, talerett og forslagsrett på forbundstinget 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller. 

 
Sak 6B-1 Lovforslag fra 8 kretser: Stillingsprosenter org.konsulenter (endring i § 3, nytt 2. ledd) 

Fra Viken og Oslo, Vestland, Rogaland, Trøndelag, Agder, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Nordland Gymnastikk- og Turnkretser var det foreslått å lovfeste administrativ støtte til kretsene gjennom en definert fordelingsnøkkel. 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller med henvisning til sak 6B-4. 

Sak 6B-2 Lovforslag fra Viken og Oslo GTK: Mandatfordeling på tinget (endring i § 12(2) bokstav b) 

Det forelå forslag fra Viken og Oslo Gymnastikk- og turnkrets om å innføre en skala for kretsrepresentasjon med stemmerett for kretsene ved forbundstingene. 

51 delegater stemte mot forslaget, mens 39 stemte for. Forslaget ble dermed ikke vedtatt. 

 
Sak 6B-3 Splittelse av Troms- og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets 

Kretstinget i Troms- og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets hadde vedtatt å fremme forslag om splittelse av kretsen. 
Forbundstinget vedtok med 78 mot 12 stemmer at Troms og Finnmark gjenopprettes som separate gymnastikk- og turnkretser fra 01.01.2025. 

 
Sak 6B-4 Endringer i organisasjonen 

Som en oppfølging av presentasjonen av organisasjonsutvalgets rapport under «Åpent forum» ble følgende forslag vedtatt: 
Forbundsstyret gis i oppdrag å jobbe videre med organisasjonsgjennomgangen i neste tingperiode, med mål om å oppnå en organisasjon som er rustet for fremtiden og som sikrer den nødvendige hjelp, bidrag og støtte til underliggende organisasjonsledd. Lagene, kretsene og andre som det er naturlig å høre i prosessen skal involveres. Eventuelle organisasjonsendringer av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang, jfr. § 2-22 i NIF’s lov, må vedtas på tinget.  

 
Sak 7A Fastsette forbundsavgift 

På bakgrunn av prisutviklingen i samfunnet og behovet for at organisasjonen skal kunne møte framtidens behov og levere på strategiske mål og satsningsområder, hadde forbundsstyret foreslått at forbundsavgiften skulle økes til 230 kr pr medlem. 
Det ble fremmet et alternativt forslag om at kontingenten skulle settes til 130 kr pr medlem for fleridrettslag hvor gymnastikk og turn er et rent breddetilbud for barn mellom 0 – 13 år. 
Dette forslaget falt med 3 mot 87 stemmer, og forbundsstyrets forslag ble dermed vedtatt. 

Sak 7B Fastsette konkurranselisens 

Basert på økningen i forsikringspremie hadde forbundsstyret foreslått at konkurranselisensen skulle økes med 20%. Forslaget ble vedtatt med 65 mot 25 stemmer, og nye priser for konkurranselisens blir dermed: 
Kategori 1 kr 240 
Kategori 2 kr 600 
 

Sak 7C Fastsette trenerlisens 

Basert på økningen i forsikringspremie hadde forbundsstyret foreslått at konkurranselisensen skulle økes med 20%.  
Både fra flere tingdelegater og forbundsstyret ble det påpekt at det er behov for en gjennomgang av strukturen for lisensordningen, blant annet med tanke på om det er fordelaktig med en noe økt differensiering av ordningen. 

Følgende endringsforslag ble fremmet: 
Trenerlisens holdes på dagens nivå. Forbundsstyret gjør en utredning i sammenheng med Organisasjonsutvalgets rapport og dette arbeidet om trenerlisensen bør differansieres for bredde og konkurranse. Samtidig ser styret på om lagene bør pålegges å ha trenerlisens på alle som er instruktører i hall uavhengig om de får betalt eller ikke. Dette fremmes på neste ting så tinget kan bestemme om dette er fornuftig. Målsetningen må være at alle instruktører, uavhengig om de får betalt eller ikke skal være trygge i hallen. 

Forslaget ble vedtatt med 52 mot 38 stemmer, og prisen for trenerlisensen beholdes derfor uforandret i kommende periode. 

Sak 8A Behandle Strategisk plan 2024 – 2028 

Styremedlem Solveig Nygaard la fram forslaget til ny strategiplan, «NGTF vil!». Planen er utarbeidet gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe og en omfattende prosess med innspill og høringer i hele organisasjonen. 

Det ble fremmet to forslag til endringer: 

 • Avsnitt 2, side 9: 
  Organisasjonen er i hovedsak drevet av frivillig innsats. Vi skal legge til rette for den frivillige innsatsen, og sørge for at alle som velger å bidra blir møtt med åpenhet, får meningsfulle oppgaver, og innehar nødvendig kompetanse for å utøve godt organisasjonsarbeid. De frivillige i alle organisasjonsledd skal sikres den nødvendige hjelp, bidrag og støtte fra forbundskontoret i form av rask og god service, administrativ støte, veiledning, rådgivning og tilgjengelighet når aktiviteten krever det. Sammen skal vi bidra til vekst og utvikling av våre kjerneaktiviteter.  
  28 delegater stemte for forslaget, mens 59 stemte mot. Endringsforslaget ble derfor ikke vedtatt. 
   
 • Endring av virksomhetsideen til: 
  «Grunnlaget legges i gym og turn – sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og  
  spennende aktiviteter som skaper mestring»  
  Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 

Sak 8B Behandle budsjett 2025 og 2026 

Forbundsstyrets langtidsbudsjett ble presentert med endring som fulgte av vedtaket i sak 7C angående trenerlisens.  
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 59 mot 25 stemmer, og foreslått budsjett legges dermed til grunn for styrets videre arbeid i perioden. 

Sak 9 Engasjere statsautorisert revisor 

Forbundstinget ga styret fullmakt til å engasjere BDO som revisor for kommende periode.