Skip to content
Nyhet

Du kan nå nominere til hederstegn!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. NGTF viser dette ved å dele ut hederstegn til de som utmerker seg innen gymnastikk og turn.

Du kan nå nominere til hederstegn.
Nominasjonen må sendes inn via skjemaet innen 1. april

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er Norge Gymnastikk- og Turnforbund sin høyeste utmerkelse. Den kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for NGTF. Tildeling av æresmedlemskap skjer uavhengig av hvilket ledd man har representert, og slik at det er innsatsen man har nedlagt, og det bidraget man har ytt som er avgjørende ved beslutningen om tildeling av æresmedlemskap.

Fortjenestemedalje
Fortjenestemedalje tildeles den som har gjort seg særlig fortjent til en slik utmerkelse med bakgrunn i det arbeidet vedkommende har gjort for NGTF. Fortjenestemedaljene kan tildeles både foreninger og enkeltindivider. Det kan tildeles fortjenestemedalje både i sølv og gull. De nærmere kriteriene for slik tildeling fremkommer nedenfor.

Gull
Fortjenestemedalje i gull tildeles den som har utvist et særlig fortjenestefullt arbeid for NGTF og tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv. Helt unntaksvis kan fortjenestemedaljen i gull også tildeles personer som ikke har mottatt fortjenestemedaljen i sølv.
Kandidaten bør ha vært engasjert i NGTF gjennom lang tid evt. bidratt på en helt ekstraordinær måte. Kandidaten bør fortrinnsvis har bidratt også på forbundsplan uten at dette er en absolutt forutsetning.

Sølv
Fortjenestemedaljen i sølv tildeles den som har gjort en markant og betydningsfull innsats for NGTF. Kandidaten bør ha utøvet sitt virke over tid og fortrinnsvis også ha bidratt på forbundsnivå.

Tildeling
Styret vedtar hvem som skal tildeles æresmedlemskap og fortjenestemedaljer. For å tildeles æresmedlemskap kreves 2/3 flertall i styret. For fortjenestemedalje i sølv og gull kreves simpelt flertall. For det tilfellet at en av styrets medlemmer er innstilt til æresmedlemskap eller fortjenestemedalje er vedkommende inhabil i avstemmingen.
Styret avgjør når og hvor tildelingen skal finne sted. Forbundets diplom deles ut sammen med medaljen eller æresmedlemskapet.