Skip to content
Nyhet

Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov

Administrasjonen har mottatt flere søknader fra NGTFs kretser og klubber vedrørende ønske om å få dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling, i forbindelse med gjennomføring av kretstingene i 2023. NGTF ønsker å stramme inn dispensasjon fra NIFs lov, slik at vi over tid oppnår en bedre kjønnsbalanse i forbundet. Vi vil derfor redusere innvigelser av dispensasjonssøknader.

I veiledningen til NIFs lov § 2-4. Kjønnsfordeling står det beskrevet at dispensasjon kun skal gis dersom det foreligger «særlige forhold». Videre står det følgende: Etter organisasjonspraksis avgjøres dette etter en konkret helhetsvurdering. Praksis viser at aktuelle momenter i vurderingen vil kunne være:

Se de ulike punktene for aktuelle momenter her:

Forbundsstyret vedtok mandag 13. mars følgende vedrørende sak FS-50/22-24:

Søknad om dispensasjon må begrunnes og sendes administrasjonen på mail til: gymogturn@gymogturn.no senest to uker før årsmøtet/tinget finner sted. Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene hvor momentene i veiledningen til NIFs lov § 2-4 vil bli vektlagt. Søknader som ikke er begrunnet, eller det ikke foreligger “særlige forhold” skal avslås.