Skip to content
Nyhet

Forslag på kandidater til Idrettsstyret, utvalg og komiteer til Idrettstinget i 2023

Idrettstinget er Norges Idrettsforbunds høyeste myndighet, og kan fatte vedtak som får virkning for hele organisasjonen.

Idrettstinget avholdes i Bergen 2.-4. juni 2023 og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne gode kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett. For å lykkes er NIF avhengige av innspill på kandidater fra organisasjonen.

I Idrettsstyret er president, 1. visepresident og 4 styremedlemmer på valg.

Alle tillitsvalgte i valgte utvalg og komiteer er på valg i 2023, unntatt Etisk råd som er valgt fram til 2025. Følgende utvalg og komiteer ligger innenfor valgkomiteens ansvarsområde til valget i 2023:

  • Kontrollutvalget
  • Lovutvalget
  • Domsutvalget
  • Appellutvalget
  • Påtalenemnda
  • Kompensasjonskomiteen

Alle personer som blir foreslått må ha sagt seg villig før de foreslås.

Det er særforbund og idrettskretser som stiller som representanter på Idrettstinget, og som kan fremme forslag på kandidater.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker forslag på kandidater til idrettsstyret fra klubber og kretser.

Forslag på kandidat(er) med CV sendes på e-post til mona.kristiansen@gymogturn.no, innen 31. oktober 2022.

Mona Kristiansen