Skip to content
Nyhet

Forbundstinget 2022 – beslutninger

Forbundstinget på Sola hadde mange saker oppe til diskusjon og drøfting. Det ble gitt godt rom for innspill og betraktninger i alle sakene, og det var flere av delegatene som tok ordet for første gang i en slik sammenheng. Det offisielle referatet vil bli publisert så snart det er klart og signert, men vi gjengir her de viktigste beslutningene.

Det var til sammen 147 representanter tilstede på årets forbundsting. 82 av disse hadde stemmerett, og i tillegg til forbundsstyret var det delegater fra de 10 kretsene og 50 lag. Disse 50 lagene hadde 64 stemmer til sammen.

Alle beslutninger var enstemmige.

SAK 4 Behandle årsberetninger for 2020 og 2021 (Årbok/Beretning)
Tingdirigentene Rune Reinertsen og Brit Øiesvold ledet forsamlingen trygt gjennom de ulike sakene på agendaen. Det ble gitt noen korrigeringer på detaljer i årsberetningene, men alle ble enstemmig godkjent, Årboken er publisert på siden for Sentrale dokumenter under fanearket «Ressurser og verktøy/Sentrale dokumenter/Finn protokoller, årbøker og beretninger/NGTF».

SAK 5 Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper
Årsregnskapene viste tydelig at vi hadde vært igjennom en pandemi med vesentlig lavere aktivitet i begge årene. Regnskapene og tilhørende beretninger og rapporter ble godkjent. Disse er publisert på siden for Sentrale dokumenter under fanearket «Ressurser og verktøy/Sentrale dokumenter/Finn protokoller, årbøker og beretninger/NGTF».

SAK 6 A-1 Ny lov for NGTF
Forbundsstyret hadde revidert NGTFs lov i tråd med lovnorm for særforbund. Ny lov ble vedtatt og er publisert på siden for Sentrale dokumenter under fanearket «Regler og bestemmelser/Finn lover, regler og bestemmelser for NGTF».

Sak 6A-2 Lovforslag fra Asker Turnforening
Asker Turnforening trakk forslaget.

Sak 6 B-1 Forslag fra Oslo Turnforening
Oslo Turnforening la fram et forslag som inneholdt anbefalinger til videre utvikling av forbundets tekniske komiteer. Forslaget bestod av 7 punkter som man henstilte det forbundsstyret til å ta med i sitt videre arbeid med utnevnelse av og arbeidet i de tekniske komiteene.

Sak 6 B-2 Forslag fra Oslo Turnforening
Oslo Turnforening la deretter fram et forslag om forutsigbarhet på satsningsområder og fireårige budsjetter. Vedtaksteksten var formulert som en anmodning til videre arbeid, og på den bakgrunn ble det enighet i salen omkring forslaget.

Sak 6 B-3 Avvikling av NGTFs utøver og trenerfond
Trener- og utøverfondet ble opprettet i 2008, og det er mye som har endret seg siden opprettelsen. Tinget støttet forbundsstyrets forslag om en avvikling av fondet gjennom fortsatte tildelinger til formålet inntil fondet er tomt.

SAK 7 A     Fastsette forbundsavgift
Forbundsstyret hadde forberedt et forslag om en økning av avgiften fra kr. 150,- pr. medlem pr. år til kr. 190,- pr år. Forbundstinget ble orientert om hvordan dette forslaget og forslagene om økning av konkurranselisensen (Forslag 7 B) og trenerlisensen (forslag 7 C) i sum virket inn på forbundets økonomi.

Det ble så lagt inn et forslag til endring som inneholdt en forutsetning om at man ikke skulle øke prisene på de to lisensene. Forslaget som ble framsatt av Vestfold og Telemark GTK var en økning av forbundsavgiften med kr. 50,- til kr. 200,- pr medlem pr. år fra 01.01.2023, og samtidig ingen økning på de to lisensene.

Forbundsavgiften ble vedtatt økt til kr. 200,- pr. medlem pr. år fra og med 01.01.2023.

SAK 7 B Fastsette konkurranselisens
Forslaget ble trukket. Det innebærer at de nåværende satsene og bestemmelsene opprettholdes slik de er å finne på våre nettsider her.

SAK 7 C Fastsette trenerlisens
Forslaget ble trukket. Det innebærer at den nåværende satsen og bestemmelsene opprettholdes slik de er å finne på våre nettsider her.

SAK 8 A Behandle Strategisk plan 2022 – 2024
Forbundsstyrets forslag til ny overordnet «Strategisk plan 2022 – 2024» ble vedtatt. Ny plan er publisert på siden for Sentrale dokumenter under fanearket «Ressurser og verktøy/Sentrale dokumenter/Finn protokoller, årbøker og beretninger/NGTF».

Handlingsplandelen av forbundets planverk ble også behandlet slik at det var muligheter for tingdelegatene å gi innspill på enkeltdeler i planene som styret og komiteene kan ta med seg i sitt videre arbeid. Handlingsplandokumentet er også publisert på siden for Sentrale dokumenter under fanearket «Ressurser og verktøy/Sentrale dokumenter/Finn protokoller, årbøker og beretninger/NGTF»

SAK 8 B Behandle budsjett 2023 og 2024
De nye tallene som framkom på bakgrunn av vedtaket i sak 7A ble lagt inn i det budsjettet som ble behandlet og som danner grunnlaget for forbundets arbeid med å oppfylle målene i Strategisk plan.