Skip to content
Nyhet

Nytt om finansiering av dommerhonorar

Forbundstinget fattet vedtak om økning i dommerhonorarene og diettsatsen med virkning fra 01.01.2019. I konkurranser hvor påmelding og innbetaling allerede er gjennomført, gis arrangør myndighet til å kreve inn tilleggsavgiftene etterskuddsvis.

Dommerhonorar ble satt til 1000 kroner pr hel dag, og diettsatsen ble økt til kr. 300,- pr dag.

FS-56/18-20 Nye dommerhonorar – finansiering

Vedtak: Utbetaling av dommerhonorar og diettpenger foretas i sin helhet av den enkelte arrangør.

Arrangør får fortsatt refundert kr. 500,- pr dommer for hel dag (over 4 timer) og kr. 250,- pr dommer for halv dag (under 4 timer) ved innsending av faktura til forbundskontoret. Graderingen på hel og halv dag opprettholdes som tidligere.

Antall deltagere i årets konkurranse rapporteres samtidig med innsending av faktura på dommerhonorar.

Arrangør gis anledning til å øke påmeldingsavgiften slik at den økte kostnaden til dommerhonorar kan dekkes inn. Økningen beregnes på bakgrunn av tilsvarende konkurranse forrige år, hvor de aktuelle kostnader og antall deltagere legges til grunn.

Ordningen evalueres innen utgangen av september 2019.

Konkurransene i de ulike grenene er forskjellige hva gjelder antall dommere og antall deltagende gymnaster / tropper. Det er på det grunnlaget gjort en beregning som nå danner grunnlag for maksimal prisøkning pr deltager på de ulike konkurransene. I troppsgymnastikk er økningen beregnet pr. tropp. Økningen er framkommet på bakgrunn av erfaringstall fra tilsvarende konkurranser i 2018.

De maksimale prisøkningene innarbeides i invitasjonene og innkreves av arrangør. Arrangører som bruker Konkurransemodulen i Mysoft må, i etterkant av at påmeldingen er ferdig, beregne denne ekstrakostnaden pr lag manuelt og korrigere de enkelte fakturaene før de sendes ut. De arrangører som ikke benytter Konkurransemodulen i Mysoft sender faktura på ekstrakostnaden på samme måte som de sender den ordinære påmeldingsavgiften.

NB! Det er dessverre ikke mulig å endre de standardprisene som ligger på det enkelte arrangement i Mysoft, så denne korrigeringen må gjøres manuelt av den enkelte arrangør.

Fullstendig vedtakstekst og oversikt over hvilke konkurranser som blir berør av de nye vedtaket finner du her.