Skip to content
Nyhet

Ny Virksomhetsplan i NGTF, bli med å foreslå veien videre – delta på USK (utvikling og samarbeidskonferanse) 5. – 6. januar!

27. – 29. april 2018 er det forbundsting i NGTF i Nordland.
På forbundstinget vedtas langsiktige planer som angir mål og prioriteringer for NGTF fremover. Disse planene bør i størst mulig grad gjenspeile behovene i hele organisasjonen. Derfor inviterer vi nå alle lagene til diskusjonsmøte i kretsen om forslag til ny plan for hele NGTF.

I august/september ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle styreledere i NGTFs 400 medlemslag. Her spurte vi om status i klubben på ulike områder, hva som er viktig for klubben, og hva klubbene ønsker at forbundet skal prioritere å jobbe med. Resultatene av undersøkelsen ble lagt frem på et «Strategiseminar» 23. – 24. september, der 120 tillitsvalgte og ansatte på krets –og forbundsnivå deltok. (På strategiseminaret ble det gitt en oppdatert status i forhold til målene på alle områder i gjeldende langtidsplan. I tillegg brukte vi store deler av tiden til å diskutere ulike deler av planen i grupper.) Alle innspillene fra strategiseminaret og lagsundersøkelsen er lagt til grunn når vi har laget utkast til ny plan.

Lagene vil få tilsendt utkast til ny plan i desember. Som dere vil se har den nye planen også en ny struktur som angir ansvar og oppgaver for hhv klubb, krets og forbund for å nå de ulike målene.

Nå vil vi ha lagene sine innspill på utkastet! Dette skjer på vår Utvikling og Samarbeidskonferanse (USK), 5. – 6. januar!
Se egen invitasjon.

Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund leder oss gjennom prosessen.

Torkell jobber i NIF som rådgiver for organisasjons- og ledelsesutvikling. Han veileder særforbund og idrettskretser i forbindelse med utvikling av deres egen organisasjon og klubbene som er tilsluttet. Torkell er opptatt av at forbund skal utvikle seg på en strategisk måte som ivaretar medlemmenes ønsker og behov. Han bruker derfor mye involvering og har alltid aktive prosesser der deltakerne blir engasjert og får bidra med sine tanker og innspill.

Velkommen!

Les planen godt før du kommer. Har du anledning til å diskutere den med resten av styret er det en styrke.