Skip to content
Nyhet

Har du satt deg inn i endringene som gjelder barn 6-12 år?

Norges Idrettsforbund (NIF) oppdaterte i 2019 Idrettens Barnebestemmelser og har nå også godkjent NGTFs inndelinger av regioner. Endringene kan leses i full tekst på nettsiden vår, men her er i korte trekk det som er nytt i forbindelse med konkurranser/oppvisninger og som vi må passe på for å unngå sanksjoner (som er pålagt av NIF, se nettsiden vår for informasjon om hva sanksjonene er). I tillegg tar vi med endringer vedr. konkurranselisensen som ble vedtatt på NGTFs forbundsting 2016.

 

Nasjonale konkurranser for 6-10 åringer (det året gymnasten fyller)

Hver gren i NGTF kan hvert år arrangere inntil 2 nasjonale konkurranser/oppvisninger for 6-10 åringer. Arrangør må søke NGTF om å få tildelt en av disse konkurransene/oppvisningene. Arrangører som inviterer nasjonalt i denne aldersgruppen uten godkjenning fra NGTF vil risikere sanksjoner.

Det er åpnet for at 6-10 åringene kan delta i ÉN nasjonal konkurranse pr år (selv om flere arrangeres).

Det kan ikke inviteres andre nasjoner til konkurranser hvor 6-10 åringer deltar.

 

Lokale konkurranser for 6-8 åringer (det året gymnasten fyller)

Gymnaster 6-8 år, kan i tillegg delta i lokale konkurranser. Med lokalt menes fortrinnsvis i egen klubb, eller med klubber i lokalmiljøet, begrepet lokalt kan ikke strekkes lenger enn til innen egen krets eller nærmeste klubb med aktivitet i samme gren.

Lokale konkurranser kan være åpne for alle fra 6 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra utenfor det lokale begrepet i noen klasser til en lokal konkurranse, så lenge barn 6-8 år deltar.

 

Regionale konkurranser for 9-10 åringer (det året gymnasten fyller)

Gymnaster 9-10 år, kan i tillegg delta i regionale konkurranser. Regionene er definert som følgende:

Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland
Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Region Sør: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold
Region Øst: Buskerud, Oslo og Aksershus, Østfold, Hedmark, Oppland

Regionale konkurranser kan være åpne for alle fra 9 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra andre regioner i noen klasser, så lenge barn 9-10 år deltar.

 

Nasjonale konkurranser 11-12 åringer (det året gymnasten fyller)

Her er det ingen endringer, men det er verdt å merke seg at det i nasjonale konkurranser ikke kan inviteres gymnaster fra utenfor Norden og Barentsregionen i noen klasser, så lenge 11-12 åringer deltar.

 

Plasseringer, premiering, kvalifisering

Reglene rundt dette er uendret:

6-10 år: det kan ikke benyttes resultatlister, ingen plassering, gymnastene kan få sitt resultat etter hver øvelse underveis i konkurransen. Alle får lik premie.

11-12 år: det kan benyttes resultatlister og plassering, men tone ned resultatfokuset, dvs. unngå lystavler/opplesning av resultater underveis. Alle skal ha premie.

Det skal ikke være kvalifisering til noen konkurranser i aldersgruppen 6-12 år. Alle konkurranser skal være med åpen påmelding i disse klassene.

 

Konkurranselisens – utvidet forsikring konkurranseutøvere

Nytt fra og med 2017 er at det nå også kreves konkurranselisens for gymnaster 9-10 år for deltagelse lokalt/regionalt/nasjonalt. Uten betalt lisens har man ikke rett til å delta. Alle må inn og registrere for konkurranselisens på nytt hvert kalenderår. I mange klubber er det klubben selv som ordner dette, eller informerer gymnaster/foresatte om hvordan det skal gjøres.

Priser:

9-12 år      200,-kr
13 år +      500,-kr

Lisensen gjelder som forsikring både på trening og i konkurranser, det er derfor en fordel å tegne denne tidlig på året og ikke vente til første konkurranse.

 

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidrett i sin klubb.

Oppgaver til den som er ansvarlig for barneidretten kan være å:

  • Kjenne innholdet i Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Følge opp trenere/aktivitetsledere med tilbud om kurs
  • Snakke barnas sak i styret
  • Være delaktig i arrangement for barn
  • Se at barna blir ivaretatt i evt.planverk i idrettslaget
  • Sørge for at treningstider for barna blir ivaretatt
  • Ta opp aktuelle saker som omhandler barna
  • Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig til aktiviteten

Tips: NIF har utarbeidet en e-læringsmodul med fokus på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Kurset heter «Idrettens verdigrunnlag» og er tilgjengelig på kurs.idrett.no

 

For å vite mer, les om Bestemmelser og rettigheter for barn på nettsiden vår her, for å få mer utfyllende informasjon om bestemmelsene, NIFs og NGTFs tolkninger samt sanksjonene.