Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

Bestemmelser og rettigheter

Bestemmelsene er vedtatt på Idrettstinget 2007 og ble revidert i 2015 og 2019.

NGTF har i 2016 jobbet med å utdype bestemmelsene i henhold til idrettstingets vedtak. Det har ført til dokumentet «NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett». Dette er ment som hjelp til hvordan man skal bruke bestemmelsene og rettighetene i praksis.

Se også dokumentet «NGTFs kommentarer til idrettens barnerettigheter» for våre kommentarer og utviklingsplan.

I tillegg har NGTF utviklet sanksjonsreglement for brudd på idrettens barnerettigheter og barneidrettsbestemmelsene.

Barneidrettsbestemmelsene i korte trekk

Norges Idrettsforbund (NIF) oppdaterte i 2019 Idrettens Barnebestemmelser, og har nå også godkjent NGTFs inndelinger av regioner. Endringene her er i korte trekk det som er nytt i forbindelse med konkurranser/oppvisninger, og som vi må forholde oss til for å unngå sanksjoner (som er pålagt av NIF). I tillegg tar vi med endringer vedrørende konkurranselisensen som ble vedtatt på NGTFs forbundsting 2016.

Nasjonale konkurranser for 6-10 åringer

Årlig kan hver gren i NGTF arrangere inntil to nasjonale konkurranser/oppvisninger for 6-10-åringer. Dette gjelder det året gymnasten fyller.

Arrangør må søke NGTF om å få tildelt en av disse konkurransene/oppvisningene. Arrangører som inviterer nasjonalt i denne aldersgruppen uten godkjenning fra NGTF vil risikere sanksjoner.

Det er åpnet for at 6-10-åringene kan delta i ÉN nasjonal konkurranse per år (selv om flere arrangeres).

Andre nasjoner kan ikke inviteres til konkurranser hvor 6-10-åringer deltar.

Lokale konkurranser 6 – 8-åringer

Gymnaster 6 – 8 år (det året de fyller), kan i tillegg delta i lokale konkurranser. Med lokalt menes fortrinnsvis i egen klubb, eller klubber i lokalmiljøet. Begrepet lokalt kan ikke strekkes lenger enn til innen egen krets eller nærmeste klubb med aktivitet i samme gren.

Lokale konkurranser kan være åpne for alle fra 6 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra utenfor det lokale begrepet i noen klasser til en lokal konkurranse, så lenge barn 6-8 år deltar.

Regionale konkurranser 9-10-åringer

Gymnaster 9-10 år (det året gymnasten fyller), kan i tillegg delta i regionale konkurranser. Regionene er definert slik:

Region Nord: Troms og Finnmark, Nordland
Region Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal
Region Vest: Vestland, Rogaland
Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark
Region Øst: Viken og Oslo, Innlandet

Regionale konkurranser kan være åpne for alle fra 9 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra andre regioner i noen klasser, så lenge barn 9-10 år deltar.

Nasjonale konkurranser 11-12-åringer

Her er det ingen endringer, men det er verd å merke seg at det i nasjonale konkurranser ikke kan inviteres gymnaster utenfor Norden og Barentsregionen i noen klasser, så lenge 11-12-åringer deltar.

Plassering, premiering, kvalifisering

Reglene rundt dette er uendret:

6-10 år: det kan ikke benyttes resultatlister og det er ingen plassering. Gymnastene kan få sitt resultat etter hver øvelse underveis i konkurransen. Alle får lik premie.

11-12 år: det kan benyttes resultatlister og plassering, men tone ned resultatfokuset, dvs. unngå lystavler/opplesning av resultater underveis. Alle skal ha premie.

Det skal ikke være kvalifisering til noen konkurranser i aldersgruppen 6-12 år. Alle konkurranser skal være med åpen påmelding i disse klassene.

En ansvarlig person for barneidrett i hver klubb

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidrett i sin klubb.

Oppgavene kan være å:

 • Kjenne innholdet i idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
 • Følge opp trenere/aktivitetsledere med tilbud om kurs
 • Snakke barnas sak i styret
 • Være delaktig i arrangement for barn
 • Se at barna blir ivaretatt i eventuelle planverk i idrettslaget
 • Sørge for at treningstider for barna blir ivaretatt
 • Ta opp aktuelle saker som omhandler barna
 • Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig til aktiviteten

Tips: NIF har utarbeidet en e-læringsmodul med fokus på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Kurset heter «Barneidrettens verdigrunnlag».

Politiattest

Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Planlegging av konkurranser iht barneidrettsbestemmelsene
 • Barn fra 6 år kan delta i lokale konkurranser (egen forening eller i egen krets)
 • Barn fra 9 år kan delta i egen region
 • Barn fra 11 år kan delta i nasjonale konkurranser
 • Gymnaster i alderen 6-8 år kan ikke delta i regionale eller nasjonale konkurranser
 • Gymnaster i alderen 9-10 år kan ikke delta i nasjonale konkurranser
 • Barn under 11 år kan delta i oppvisninger under konkurranser (åpningsseremonien, som pauseinnslag og/eller i avslutningen), så lenge det er lokalt og uten bedømming
Ti punkter når du planlegger trening for barn
 1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
 2. Barn skal føle seg trygge; de skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
 3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
 4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
 5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
 6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
 7. Topping av lagene, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
 8. Trenere bør tenke langsiktig og ikke kortsiktig
 9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
 10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

Vi minner om at trenere må etterstrebe at barne- og ungdomstrening skal planlegges og gjennomføres i henhold til overnevnte retningslinjer, selv om motivene og målsettingen for å delta i idrett varierer fra person til person.

Foreldreguiden for idretten

Hvordan er du en god idrettsforelder? Olympiatoppen har sammen med forskere på NIH laget ni enkle anbefalinger om hvordan dere som foreldre kan bidra på en positiv måte til å skape gode mestringsmiljø i klubben.

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem