Til klubbene

SAMORDNET RAPPORTERING 2020 (IDRETTSREGISTRERINGEN)


1.april gikk det ut nyhetsbrev fra Norges Idrettsforbund (NIF) til alle klubber og grupper om samordnet rapportering. Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til NIF innen 30. april viawww.klubbadmin.no
Dette gjelder både medlemstall og aktivitetstall for året 2020. Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har mange ulike aktiviteter, men det er viktig å huske på ved registrering at gymnastikk- og turngrupp
ens medlemmer ikke automatisk skal registreres på TURN, men på den aktiviteten medlemmene driver. I veldig mange tilfeller er det GYMNASTIKK OG BREDDEAKTIVITET. Se nedenfor for mer detaljert beskrivelse.
Hvem er aktive?
Definisjon i NIFs retningslinjer;
  1. i) Medlemmets tilknytning til idretter
Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

NB! De som har byttet medlemssystem i 2020, eller ikke benytter et godkjent medlemssystem med integrasjon mot NIFs systemer; Funksjonen «Hent aktive medlemmer» anbefales ikke, da det er for mange feilkilder.

Totalt er det mulig å registrere på 6 ulike grener i NGTF; Bredde – Turn – Troppsgymnastikk – Trampoline - Rytmisk Gymnastikk - Gymnastikkhjul. Alle ligger der, slik at hvis gruppen har startet med for eksempel Rytmisk Gymnastikk i 2020, kan den grenen hentes fram.

HVORDAN REGISTRERE GYM OG TURNS MEDLEMMER RIKTIG?

GYMNASTIKK OG BREDDEAKTIVITETER: Gymnastikk, dans, aerobic, parkour, trening foreldre/barn, Gymlek, Idrettens Grunnstige, Trening for oppvisning eller bare mosjon. Trening mot - og deltakelse - i stevner og festivaler. Dvs. alle som trener ulike gymnastikk- og turnaktiviteter som ikke deltar i konkurranser.
NB! Styremedlemmer og ledere skal registreres her. Det samme gjelder trenere i disse aktivitetene. En trener på 30 år skal registreres under egen alder, ikke under 0-6 år hvis vedkommende trener den gruppen. For de resterende grenene er neppe noen medlemmer under 6 år. Se mer informasjon om aktivitetene på www.gymogturn.no

TURN: Alle som trener og konkurrerer i apparatturn; Frittstående, hopp, skranke, bøylehest, ringer, svingstang, bom. Trenere, ledere og dommere i denne grenen.

RYTMISK GYMNASTIKK: Alle som trener og konkurrerer i denne grenen med redskapene køller, bånd, tau, ball og ring. Trenere, ledere og dommere i denne grenen.

TROPPSGYMNASTIKK: Alle som trener og konkurrerer i grenene tumbling, trampett og frittstående. Trenere, ledere og dommere i denne grenen.

GYMNASTIKKHJUL: Alle som trener og konkurrerer i grenen gymnastikkhjul – med redskapet gymnastikkhjul. Trenere, ledere og dommere i denne grenen.

TRAMPOLINE: Alle som trener på stor trampoline. Trenere og ledere i denne grenen.

Siden kommer opp med de aktivitetene som ble brukt i fjor. Mange grupper har bare brukt TURN, men pass på at det er mange som skal registreres under GYMNASTIKK OG BREDDEAKTIVITETER (bl.a. alle mellom 0-6 år). Det kan ligge flere grener som ble lagt inn ifjor, som ikke er korrekt nå. Da fjerner man eventuelt de grenene som ikke skal brukes. Dobbeltsjekk at det står "0" i alle felt slik at tallene ikke blir med videre.
Det er spesielt viktig for de som er i et fleridrettslag å gi beskjed til den som har ansvaret for registreringen, slik at dette blir riktig.

Rett opp eventuelle endringer på «Styre og ledelse». Dette skal gjøres gjennom hele året slik at våre adresselister til enhver tid er riktige.

NB! Hvis et medlem er aktivt i for eksempel både TRAMPOLINE og TROPPSGYMNASTIKK, registreres personen på begge aktivitetene. Faktura for forbundskontingent sendes ut med bakgrunn i antall aktive medlemmer, og for å forhindre at det sendes ut for høy faktura, bes det om at antall personer som er registrert på flere aktiviteter/grener sendes til gymogturn@gymogturn.no . Skriv «Idrettsregistrering» i emnefeltet i e-posten.

Når alt er fylt ut, kommer det e-post fra Norges Idrettsforbund (NIF):
Det bekreftes at NIF har mottatt samordnet søknad og rapportering for Klubb nn - Gymnastikk og turn. Logg inn på https://ka.nif.no/ for å laste ned kvittering for søknaden. Ta kontakt med idrettens support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no om du har spørsmål.

Oversikten over tallene som er registrert kan hentes fram som en kvittering her: https://ka.nif.no/
Det er disse tallene som NGTF får som aktivitetsrapport pr. gruppe. Når registreringen er over 30. april, vil vi sende ut oversikten til alle klubber/grupper (den adressen som er registrert på gruppen via idrettsregistreringen), slik at dere kan se at tallene stemmer med det tallet som dere faktisk har i aktiviteten. Hvis noe er feil, må vi få beskjed umiddelbart slik at det kan rettes opp.

Fakturaen for forbundskontingenten vil basere seg på de tallene dere har rapportert inn, med fratrekk i samsvar med det antall som oppgis å delta på mer enn en aktivitet. Forbundskontingent er på kr. 150,- pr. aktivt medlem i klubben/gruppen.

Hvis en fra hovedlaget har ansvar for å registrere for alle gruppene / grenene, er det viktig at den som er leder eller kontaktperson for gymnastikk- og turngruppen, følger opp slik at det blir riktige tall.

Andre spørsmål som gjelder vår idrett sendes også til gymogturn@gymogturn.no
Vennligst benytt «Idrettsregistrering» i emnefeltet på e-posten.


Lykke til med registreringen!

Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund

facebook instagram youtube website email 
MailPoet