MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Informasjon fra NGTF Kompetanse

👇Her kommer viktig informasjon om vårens kurs og om kompetansearbeid, fra oss i kompetanseavdelingen.

Kurs vår 2021

NGTF jobber kontinuerlig med å imøtekomme ønsket om å komme tilbake til en normal «gym- og turnhverdag», også med tanke på kursgjennomføringer. Vi vet det er et stort behov for økt kompetanse hos trenere i klubbene.
ORG Testbilde til fiktiv nyhet korona
NGTF støtter opp under helsemyndighetene og NIF sitt arbeid for å hindre spredning av Covid-19. Som eiere av NGTF sin kursportefølje, er NGTF sentralt ansvarlig for om kursene kan gjennomføres i henhold til dagens smittevernregler, i sin nåværende form. Slik kursene er bygget opp i dag, er dette utfordrende.

Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften) definerer kurs som arrangement, og regulerer, fra 18.  januar 2021:
  • Antall personer som kan delta på våre kurs er inntil 10 personer.
  • Reiser til arrangement anses ikke som en nødvendig reise.
  • Personer som deltar på kurs, må være bosatt i samme kommune. Våre kurs krever ofte at både deltakere og trenerutviklere må forflytte seg fra én kommune til en annen.
Myndighetene anbefaler at alle arrangement avlyses eller utsettes. Kommunene står heller ikke fritt til å kunne lempe på nasjonale tiltak. Personer skal ikke flytte seg over en kommunegrense til en annen for å delta på et arrangement. I tillegg bør alle begrense sosial kontakt, og på arrangement kreves det minimum 1 meters avstand mellom deltakerne. Fordi de fleste trenerkurs krever en god del fysisk kontakt, er dette utfordrende og krever store endringer for de fleste av NGTFs kurs.
Tidligere kursgjennomføringer har vist at det er vanskeligere for deltakerne å holde avstand enn antatt.

På bakgrunn av dette ser NGTF seg dessverre nødt til å avlyse alle ordinære kurs som er planlagt våren 2021.

Hva gjør NGTF Kompetanse nå?

Å endre eller digitalisere kursinnhold krever tid og ressurser til utvikling, opplæring av trenerutviklere, endringer i kurssystemer, og gir konsekvenser for tildeling av midler.
Vi må derfor gjøre en nøye prioritering av hvilke kurs vi skal bruke tid og ressurser på. Det å sikre trygg aktivitet for barn og unge, digitalisere kursinnhold som et potensielt varig virkemiddel, og behovet for kompetanse hos trenerne, vil stå øverst på vår prioriteringsliste.

Digital Trener 1 - helg 2
Mange trenere rakk bare å gjennomføre helg 1 av Trener 1 kurset i løpet av 2020. Derfor planlegger vi å lage en digital del som tilsvarer siste helg på Trener 1. Arbeidet med å få til dette vil ta litt tid, men startes opp med en gang. Vi håper og tror at digital kurshelg 2 på Trener 1 vil bli gjennomført i månedsskiftet mai-juni. Informasjon om påmelding til kurset vil bli publisert på NGTFs nettsider, Facebook eller Instagram, og i nyhetsbrev kurs og utdanning.

Trener 2 basis
Det skulle etter planen vært gjennomført tre Trener 2 basiskurs våren 2021, i hhv. Bergen, Oslo og Bodø. Kurset krever mindre fysisk kontakt enn andre kurs, så vi vil derfor også planlegge for å gjennomføre et digitalt Trener 2 basiskurs i overgangen mai-juni. Følg med på våre kanaler for lansering og påmelding!

Digitale verktøy for inspirasjon og læring
Kompetanseavdelingen ønsker, i samarbeid med andre avdelinger, å utvikle og promotere relevante digitale seminarer, diskusjonsforum, webinarer og liknende, for våre trenerutviklere og trenere i gymnastikk- og turn. Kretsene er også utfordret til å skape digitale møteplasser for trenere og dommere, og til å bidra til lokalt samarbeid mellom klubber, i sitt område. Digitale møteplasser for utveksling av erfaringer, tips og triks, kan forhåpentligvis gi trenere inspirasjon og ny giv til å holde ut litt lenger.

NGTF videobank lanseres mandag
En del kjenner kanskje til videobanken fra ulike trenerkurs, der den
allerede har vært i bruk et års tid. Nå lanseres den åpne delen, hvor klubber, trenere, utøvere, skoler og andre får tilgang til et bredt materiell. Videobanken inneholder kompetansefilm for NGTFs grener, aktiviteter og kurs. Ta en sniktitt på http://video.gymogturn.no.

Følg med på nyhetssaker om NGTF videobank, og hjelp oss med å promotere videobanken ved å dele nyheter og poster videre, på nett og i sosiale medier!

Vi jobber stadig med å utvikle mer innhold. Send gjerne innspill til hvilket videomateriell DU kan ha nytte av å finne i videobanken i fremtiden til kompetanse@gymogturn.no.
NGTF Videobank_banner

Lokale sikringskurs i trampett og trampoline

Covid-19-forskriften, og nasjonale og lokale helsemyndigheters bestemmelser for arrangementer er førende for om det er mulig å gjennomføre kurs. Kommunene står fritt til å legge til flere eller strengere tiltak ved behov, men kan ikke lempe på nasjonale tiltak.

Det finnes likevel et unntak i forskriften (§13c pkt. h) om sosial distansering for "personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse".

I NGTF foreligger det pr. i dag vedtak om påkrevd sikringskurs, som vi mener kan forsvare midlertidig åpning for lokale sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1a trampoline. Dette gjør vi først og fremst for å sikre trygg aktivitet for barn og unge.
Samtidig er det nødvendig å presisere at det ikke bare er rett frem å gjennomføre slike kurs:
  • Norges Idrettsforbund fraråder i utgangspunktet bruk av unntak fra Covid-19-forskriften, med mindre det er helt spesielle behov. Vi anbefaler derfor klubbene å vurdere hvor alvorlig situasjonen i klubben er. Er det mulig å gjennomføre alternative aktiviteter og utsette kurs til det åpnes opp for mer fysisk kontakt, så bør dette være førstevalget. Det er viktig å huske at konsekvensene ved et smitteutbrudd først og fremst går ut over kursdeltakere, trenerutviklere, og deres nærmeste sin hverdag, og klubbens aktiviteter.
  • Det er utarbeidet egne retningslinjer og sjekklister for smittevern for kursene. Disse er gyldige for en midlertidig periode, først og fremst for våren 2021, eller til situasjonen endrer seg til det bedre. Vi går da tilbake til ordinære retningslinjer og vanlig praksis med å arrangere sikringskurs 1 trampett i krets, og sikringskurs 1a trampoline i krets eller klubb.
  • Lokale kurs arrangeres på arrangørklubbs eget ansvar, og det er arrangørklubb som er økonomisk ansvarlig for kurset. Klubben står ansvarlig for å følge med på nasjonale og lokale smitteverntiltak, og å formidle kontakt med kommuneoverlege og ev andre instanser.
  • Kurset må avholdes med godkjent trenerutvikler fra NGTF. Trenerutviklerne bestemmer selv om de vil påta seg risikoen med å holde kurs. Det er nedsatt et krav om at det skal gå minimum 14 dager mellom hvert kurs, selv om det er to kurs for samme klubb, for å minimere smittespredning. Trenerutviklerne skal honoreres i henhold til NGTFs bestemmelser, og har tilgang til gjeldende retningslinjer for kursene.
Alle kurs skal avtales på forhånd og gjennomføres i samarbeid med NGTF Kompetanse. Vi er pålagt å ha en viss oversikt over kurs som gjennomføres, og ønsker å bidra som et rådgivende organ for både klubber og trenerutvikler ved behov.

Alle kurs skal registreres i vårt kurssystem, slik at deltakerne får kompetansen registrert på sin idretts-CV. Ved behov for kurs kan klubbene sende en henvendelse til kompetanse@gymogturn.no, som igjen videresender henvendelser til aktuelle trenerutviklere, fortrinnsvis innenfor gjeldende krets der dette er mulig.

Kurs for høsten 2021

NGTF Kompetanse vil på nytt sende ut forespørsel til alle klubbene i NGTF om kursbehov og -ønsker for høsten, den 1. mars. Følg med på våre nyhetsbrev fremover.

Deretter samarbeider vi med kretsene om å få satt sammen høstens kurstilbud.
Målet er å publisere et komplett kurstilbud for høsten den 1. juni 2021, slik at alle kurs ligger tilgjengelig med informasjon i kalenderen på våre nettsider, og for påmelding i Min Idrett (selvsagt med koronaforbehold).

Klubber som har et ønske om å stå som teknisk arrangør av kurs i regi av NGTF, fylle inn skjema som ligger under “teknisk arrangør” på våre hjemmesider.
Informasjon om prosessen rundt høstens kurs, vil bli sendt i eget nyhetsbrev til klubbene samt de som står som mottakere av nyhetsbrev om kurs og utdanning.

Husk å informere tillitsvalgte og trenere i klubben din om at alle kan melde seg på nyhetsbrev fra NGTF, helt nederst på våre nettsider.
Utdatert utdanning-e-kurs

Ta Trenerattesten!

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø!

NIF har utviklet Trenerattesten, som gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.


Trenerattest annonse 800x800 2
Marcus2 kopi
Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner - én for trenere i barneidretten, og én for trenere i ungdomsidretten.

Kanskje blir du inspirert til å bli en enda bedre trener for utøverne dine?

Logg inn på https://trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!
facebook instagram youtube website email 
MailPoet