Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

Turn i skolen

Vi ønsker å bidra til at barn utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser i gymtimene. Gymnastikk og turn kan inspirere til en fysisk og aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede, og vi ønsker derfor å gi lærere gode hjelpemidler til bruk i kroppsøving og fysisk aktivitet.

Grunnlaget legges i gym og turn

Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) sier at elevene, etter ulike trinn, blant annet skal kunne:

  • leke, og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret
  • bruke småredskaper og apparat fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter
  • bruke grunnleggende bevegelsesmønstre og teknikker i noen individuelle idretter, utvalgte lagidretter og alternative bevegelsesaktiviteter

NGTFs aktivitetskonseptet idrettens grunnstige har et allsidig innhold. Instruktørheftene Idrettens grunnstige 1 og 2 for trenere og lærere er gode verktøy for å oppfylle kravene i læreplanen for kroppsøving.

På lavere trinnene kan aktivitetskonseptet gymlek være til god hjelp, mens salto-konseptet kan være et godt hjelpemiddel til bruk på eldre trinn.

Opplevelse av mestring gir motivasjon

Alle øvelsene er hentet fra vårt aktivitetskonsept idrettens grunnstige.

Våre aktivitetskonsepter gymlek og salto har også gode aktiviteter som kan tilrettelegges for ulike alderstrinn i skole og barnehage.
Materiell til våre aktivitetskonsepter finner du i Idrettsbutikken.

Vi tar sikkerhet på alvor, og anbefaler at alle som skal bruke trampett i undervisningen har kompetanse fra sikringskurs i trampett. Vi har et skreddersydd kurskonsept for lærere som heter trampett i skolen – kurs for lærere. Gjennomføres både trinn 1 og trinn 2 (6 x 45 min pr trinn) godkjennes kurset som sikringskurs 1 trampett.

Tips til gymtimer

NGTF har laget et forslag til detaljerte kompetansemål med konkrete øvelser/ferdigheter som bygger opp under målene i læreplanen. Summen av de foreslåtte øvelsene vil gi elevene god balanse, styrke og bevegelighet, altså god motorikk.

Vi har også laget forslag til periodeplaner og tips til innhold i timene i sammenheng med forslaget til kompetansemål.

Opplevelse av mestring gir motivasjon. Vi har derfor laget elevhefter i pdf som enkelt kan skrives ut tosidig. I tillegg kan man skrive ut tegninger av alle øvelsene i kompetansemålene på etiketter som kan klistres inn i heftene.